Slik påvirker koronakrisen Oslo kommune


I Oslo kommune skal arbeidsgiver skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig. Ved vurderingen av hvem som skal arbeide hjemmefra legges det blant annet vekt på hvem og hvor mange som til enhver tid må være til stede på arbeidsplassen for å opprettholde nødvendig drift. I denne vurderingen må det tas hensyn til virksomhetens egenart, herunder om kritiske funksjoner for liv og helse blir rammet ved at ansatte ikke er fysisk tilstede.

Her nyttig info fra Oslo kommune: Informasjon om koronavirus og innførte tiltak i Oslo kommune.

Kan du bidra i helse- og omsorgssektoren i Oslo: Oslo søker helsepersonell
 

Møtevirksomhet

Møtevirksomhet med fysisk tilstedeværelse skal begrenses mest mulig. I stedet brukes elektroniske løsninger der det er tilgjengelig. Kun nødvendige møter gjennomføres som planlagt.  Det samme gjelder kurs, seminarer osv.

Det vil bli gjennomført telefonmøter på kort varsel ved behov. KAH (Kommuneansattes Hovedsammenslutning Oslo), som består av Fagforbundet, Creo – forbundet for kunst og kultur, Skolenes Landsforbund og FO, møtes fysisk en gang i uken for oppdatering. I tillegg er det daglig telefonkontakt mellom kommunen og forhandlingssammenslutningene.

Tjenestereiser

Kommunen avlyser tjenestereiser og gir restriksjoner for alle typer reiser til ansatte med kritisk kompetanse.
 

Arbeidstid

KAH har sagt nei til alle andre avtaler i møte med kommunen (jf Aml. Kap 10). Eventuelle avtaler vil bli behandlet i KAH før de inngås.

Det er for øvrig laget noen lokale avtaler i samarbeid med forbundene (FO og Fagforbundet).

Ta kontakt med hovedtillitsvalgt i FO Oslo om du lurer på noe om din arbeidssituasjon.

Lønnsoppgjøret i Oslo kommune utsettes

Lønnsoppgjøret er utsatt. Frontfaget er enige om å utsette forhandlingene til august.  I KS er det enighet om tentativ oppstart begynnelsen av september med forhandlingsfrist medio september. Det har ikke vært kontakt mellom partene i Oslo kommune om dette. Vi kommer tilbake med mer informasjon om lønnsoppgjøret senere.