LOKALE FORHANDLINGER: Du har nå sjansen til å kreve høyere lønn i lokale forhandlinger i staten.
LOKALE FORHANDLINGER: Du har nå sjansen til å kreve høyere lønn i lokale forhandlinger i staten.

I årets mellomoppgjør i staten ble det avtalt at 50 % av de disponible midlene skal gå til lokale lønnsforhandlinger i virksomhetene. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig lønnsøkning på 1,8 %, som kommer i tillegg til det sentrale tillegget på lønnstabellen fra 1. mai 2021. Men om du faktisk får uttelling i de lokale lønnsforhandlingene avhenger av om FO får gjennomslag for kravet ditt. Arbeidsgiver kan også fremme krav på deg, men det vil alltid være en fordel å også fremme krav selv.  

Din lokale tillitsvalgte vil som regel sende ut informasjon om forhandlingene, kravskjema og frister. Dersom du ikke har en lokal tillitsvalgt, eller ikke har fått informasjon, kan du ta kontakt med din fylkesavdeling.

Slik går du fram

Et godt resultat begynner med et godt begrunnet kravskjema. Virksomhetene har vanligvis sine egne kravskjemaer som skal benyttes. Alle statlige virksomheter skal ha en lokal lønnspolitikk hvor partene på forhånd har blitt enige om kriterier, som de ansatte kan begrunne sine lønnskrav ut fra. Før forhandlingene starter, har partene dessuten et forberedende møte, hvor de gjerne legger fram sine prioriteringer.

Før du fyller ut kravskjemaet, kan det være lurt å sjekke lønnspolitikken, og hva som er arbeidsgivers prioriteringer og om FO lokalt har noen spesielle prioriteringer for forhandlingene. FOs prinsipprogram inneholder en overordnet lønnspolitikk. FO har en solidarisk og rettferdig lønnspolitikk, og vektlegger likelønn, og uttelling for utdanning og kompetanse. FOs lokale prioriteringer skal være i tråd med den overordnede lønnspolitikken.

Velg maks 4-5 argumenter du mener du scorer godt på, og skriv kort og konsist om hvorfor du passer inn i kriteriene i lønnspolitikken og arbeidsgivers/FOs prioriteringer. Om du kan vise til konkrete oppgaver du har gjort og løst på en god måte, er det også fint. Hvis du med din utdanning og erfaring tjener lavere enn arbeidstakere i f.eks. kommunal sektor eller i andre statlige etater, som har samme utdanning/erfaring, kan du også trekke frem dette. Snakk med din tillitsvalgte om du er i tvil om hvordan du skal fylle ut lønnskravskjemaet.

Send kravet til din lokale tillitsvalgt

Kravskjemaet sender du til din tillitsvalgt. De kan også fortelle deg mer om prosessen og tidsplanen, som er forskjellig fra virksomhet til virksomhet.

De lokale forhandlingene skal være ferdig innen 31. oktober. De lokale lønnstilleggene vil bli gitt fra 1. juli.

FO skolerer tillitsvalgte

FO er opptatt av å skolere de tillitsvalgte i forhandlingssystemet. I år holdes FOs eget forhandlingskurs 6. til 8. september på Sørmarka konferansehotell utenfor Oslo. Her vil tillitsvalgte i virksomhetene og på fylkesavdelingene blant annet oppdateres på de formelle reglene og forhandlingskunnskap. Kurset er fulltegnet.