Likelønn
Lønnsforskjeller: Fra 14. november trenger menn i prinsippet ikke å jobbe resten av året for å tjene det samme som kvinner tjener.

Likelønnsdagen eller Equal Pay day er en internasjonal markering av likelønnsgapet mellom kvinner og menn. Dagen vil være ulik i forskjellige land fordi det representerer likelønngapet nasjonalt. 

I regi av LO ble det arrangert likelønnsforkost på Internasjonalen i Oslo.

LOs førstesekretær Julie Lødrup innledet med å si at fagforbudene skal fortsette å markere Likelønnsdagen til vi kan gjøre det med bobler og fyrverkeri. Hun fremhevet at det går sakte framover og at ser man på arbeidsmarkedet under ett tjener kvinner 87,1 % av menn.
 

Årsaker og virkemidler

De fremmøtte fikk høre flere gode innspill i likelønnsdebatten.

Erling Barth fra Institutt for samfunnsforskning var inne på flere årsaker til forskjellene og mente at det måtte et sett av virkemidler til for å få fortgang i likelønnsutviklingen. 

Han viste til at det må jobbes på alle fronter. Bedriftene må gjøre sin del, familiepolitikken må tilrettelegges, menns og kvinners yrkesvalg må påvirkes og partene må gjøre sitt i lønnsforhandlinger.

De skjerpede kravene i Likestillingsloven til aktivitets og redegjørelses plikt som trer i kraft ved nyttår, ble belyst av seniorrådgiver i LDO, Eline Romundgår. 

Et virkemiddel i Likelønnsarbeidet vil være bedriftenes plikt til hvert annet år å fremlegge «likelønnsrapport» som viser gjennomsnittlige lønnsforskjeller på stillingskategori, herunder stillinger med samme arbeid eller arbeid av lik verdi. Hun trakk eksempelet med en kommunes ansatte i helse og omsorg opp mot tekniske tjenester. 
 

Frontfagsmodellen - venn eller fiende?

Det var forventinger og interesse til hva Fafos forskningsleder ville si om frontagsmodellen er venn eller fiende i kampen for likelønn.

Kristin Alsos var klar på at modellen ikke er perfekt og at det uansett er vanskelig å finne grep som gjør noe med strukturelle forskjeller, og stilte heller spørsmålet om vi er tjent med en alles kamp mot alle uten føringer og rammer.

I paneldebatten som fulgte var innlederen enig om at fontfagsmodellen var bra for lønnsdannelsen i Norge og at det innenfor rammene av denne er mulig å gjøre likelønnsgrep.