Endrede pensjonsbestemmelser i forbindelse med Covid-19

Helsesektoren har stort behov for ekstra personell for å håndtere koronaepidemien. Pensjonert personell som frivillig påtar seg nødvendig arbeid, eller beordres til tjeneste, kan nå motta ordinær lønn uten at pensjonen reduseres.

Denne endringen gjelder alle som jobber i offentlig helsevesen.

Helt konkret gjelder endringen forskriften som regulerer kombinasjon av AFP for medlemmer i Statens pensjonskasse og arbeidsinntekt. Denne vil også gjøre seg gjeldende for alle ordninger innen offentlig sektor og for alle yrkesgrupper som gjeninntrer i stilling i det offentlige helsevesenet i forbindelse med koronaviruset.

LES MER PÅ REGJERINGEN.NO: Lettere for pensjonert personell i helsesektoren å jobbe

LES MER HOS KS: Pensjonert personell kan jobbe i helsetjenesten uten å tape pensjon

Partene i kommunal sektor er enig om følgende:

Alderspensjon

Det vises til endringer i lov om Statens Pensjonskasse og lov om pensjonsordning for sykepleiere vedrørende tidsbegrenset unntak fra avkorting i pensjon for personell i helsetjenesten. Tilsvarende endringer gjøres gjeldende i KS-området på samme vilkår og for samme tidsbegrensede periode i forbindelse med utbrudd av korona-pandemien (COVID 19).

Det vises til Prop. 53 LS (2019-2020), Lovvedtak 49-54 (2019-2020):

I lov 28. juli 1949 nr. 26 om Statens pensjonskasse skal § 26 nytt sjette ledd lyde:

Løpende alderspensjon faller likevel ikke bort eller reduseres etter tredje ledd ved beordret tjeneste i forbindelse med covid-19, jf. lov 23. juni 2000 nr. 56 om helsemessig og sosial beredskap § 1-3 bokstav a til c. Frivillig tjeneste i offentlig helsetjeneste som er nødvendig for å møte et ekstraordinært personellbehov i forbindelse med covid-19, likestilles med beordret tjeneste.

I lov 22. juni 1962 nr. 12 om pensjonsordning for sykepleiere skal § 11 tredje ledd nytt
andre og tredje punktum lyde:

Dette gjelder likevel ikke ved beordret tjeneste i forbindelse med covid-19, jf. lov 23. juni 2000 nr. 56 om helsemessig og sosial beredskap § 1-3 bokstav a til c. Frivillig tjeneste i offentlig helsetjeneste som er nødvendig for å møte et ekstraordinært personellbehov i forbindelse med covid-19, likestilles med beordret tjeneste.

AFP

Det vises til endring i forskrift om kombinasjon av avtalefestet pensjon for medlemmer av Statens pensjonskasse og arbeidsinntekt (pensjonsgivende inntekt). Tilsvarende endringer gjøres gjeldende i KS-området på samme vilkår og for samme tidsbegrensede periode i forbindelse med utbrudd av korona-pandemien (COVID 19).

Det vises til forskrift om endring i forskrift av forskrift 30. november 2010 nr. 1493 om kombinasjon av avtalefestet pensjon for medlemmer av Statens pensjonskasse og arbeidsinntekt (pensjonsgivende inntekt):

Pensjonen reduseres heller ikke for pensjonsgivende inntekt som pensjonisten dokumenterer å stamme fra beordret tjeneste i forbindelse med covid-19, jf. lov 23. juni 2000 nr. 56 om helsemessig og sosial beredskap § 1-3 bokstav a til c. Frivillig tjeneste i offentlig helsetjeneste som er nødvendig for å møte et ekstraordinært personellbehov i forbindelse med covid-19, likestilles med beordret tjeneste.

Endringene i SGS 2020 Pensjonsordninger trer i kraft med virkning fra samme tidspunkt som endringene i lov og forskrift, og opphører fra samme tid som endringene i lov og forskrift.

KS: Hege Mygland, Avdelingsdirektør
LO Kommune: Pål Skarsbak
Unio: Klemet Rønning-Aaby
YS-K: Dag Bjørnar Jonsrud
Akademikerne-Kommune: Odd Håker