Illustrasjon.
Illustrasjonsfoto: FO.

Deltidsansatte i sykehus som jobber mindre enn 20 prosent tjener ikke opp til alderspensjon, uførepensjon eller etterlattepensjon i tjenestepensjonsordningen. Det er både urettferdig og diskriminerende for deltidsansatte og regelen rammer i hovedsak kvinner, lavtlønte og unge arbeidstakere. 

FO er svært skuffet over at arbeidsgiverforeningen Spekter ikke ville akseptere LO og YS-forbundenes krav. Grensen for innmelding i tjenestepensjonsordningen for alle stillinger uavhengig av stillingsstørrelse, må være gjeldende fra første krone. 

I 2013 avga arbeidsretten dom for at en grense på 14 timer per uke/37 prosent stilling var diskriminerende i KS-området. Umiddelbart etter innførte KS øyeblikkelig en 0-prosents grense. Før innføringen av foretaksmodellen var sykehusene i all hovedsak fylkeskommunale. Det er også av den grunn et rimelig krav at sykehusansatte skal likebehandles med kommunal sektor.

Som følge av pensjonsreformen ble det i 2018 inngått en ny avtale om offentlig tjenestepensjon. Et sentralt mål for FO er å sikre en fremtidig pensjon som de unge kan leve av og med. Det at mange unge ikke skal få rett til opptjening fra første krone, bryter med det prinsippet vi la til grunn i fjor.
Tjenestepensjonsordningene skal tilpasses pensjonsreformen.

FO er i streik for kravet om rettferdig pensjon, uførepensjon og etterlattepensjon i tjenestepensjonsordningen, uavhengig av stillingsstørrelse. 

FOs landsstyre hilser våre medlemmer og fagforeningskamerater i andre forbund, som streiker. 
Sammen er vi sterke!

FOs landsstyre 27.-29.mai 2019

Les alt om FO i streik
streik