TVUNGEN LØNNSNEMND: Regjeringen stopper steiken i sykehusene søndag ettermiddag.
TVUNGEN LØNNSNEMND: Regjeringen stoppet steiken i sykehusene søndag ettermiddag. Fra venstre: Mimmi Kvisvik (FO), Reidun Wahl (EL og IT), Øystein Gullbrans (LO- Stat), Tone Faugli (Fagforbundet).


Forbundsleder Mimmi Kvisvik og nestleder Marianne Solberg takker FOs medlemmer og streikeledere ved  sykehusene og fylkesavdelingene i Oslo og Trøndelag for en formidabel innsats gjennom hele streiken.

– Dere har gjort en viktig jobb for å skaffe pensjon fra første krone for alle, sier Solberg.

Les også:  Alt om streiken i helseforetakene

Rikslønnsnemnda møtes 5. november og en avklaring i oppgjøret vil være klart etter det. Les mer her.
 

Urettferdig pensjonsordning

Kvisvik sier medlemmene som har deltatt i streiken har vist en uvurderlig innsats og pågangsmot. 

– Under denne streiken har vi tydelig fått fram urettferdigheten i samfunnet - om at ikke alle får pensjon fra første inntjente krone, sier hun, og legger til:

– Selv om streiken ble avblåst, skal FO som fagforening kjempe videre og vinne saken.

De sykehusansatte som har streiket har fått massiv støtte fra publikum, andre forbund og en samlet europeisk fagbevegelse. 

– Det er bekreftelsen på at det er stor forståelse for streikegrunnlaget – pensjon fra første krone for alle, sier Kvisvik. 

– Nå krever vi at regjeringen tar ansvar, og gir beskjed om at de streikende har et legitimt krav som kan innfris. Hvis ikke regjeringen gjør det, vil vi oppfatte den tvungne lønnsnemden som del av et politisk spill, der våre medlemmer og de streikende blir brukt som brikker, slår forbundslederen fast.
 

Streik gikk til tvungen lønnsnemnd

Søndag ettermiddag ble partene i sykehusstreiken innkalt til statsråd Anniken Hauglie i Arbeids- og sosialdepatementet. Forbundsleder Mimmi Kvisvik møtte fram i departementet sammen med de andre streikende fagforeningene og deres motpart,  Spekter.

Så langt var statsrådens oppfattelse at streiken hadde gått stille og rolig for seg, men rapporten fra Helsetilsynet var nå at opptrappingen fra i morgen utvilsomt ville gå ut over liv og helse. Partene fikk en siste mulighet for å finne en løsning. Dette kunne ikke bekreftes og streiken går nå til lønnsnemd.

Tvungen lønnsnemnd er i norsk arbeidsliv et tvangstiltak som myndighetene kan iverksette for å stoppe en pågående streik. Regjeringen legger fram en instilling for stortinget.

– Vi forutsetter at stortinget sikrer pensjon fra første krone til alle, sier Kvisvik. 

Les også Fontene: Streiken i sykehusene stanset med tvungen lønnsnemnd

Rerpresentantene for  Spekter, LO og YS møttes hos statsråden i ettermiddag.
Foto: LO- Stat. Representanter fra Spekter, LO og YS møttes hos statsråden i ettermiddag.


 

Mener tvungen lønnsnemd kunne vært unngått

– Det er lite hensiktsmessig at en streik ikke løses mellom partene, men i lønnsnemd, sier Kvisvik.

Hun mener tvungen lønnsnemd kunne vært unngått dersom Spekter hadde vært innstilt på å søke dispensasjoner der helseforetakene vurderte at det var fare for liv og helse.

– Vi ønsker som arbeidstakerorganisasjoner å gjennomføre forsvarlige streikeuttak, men trenger i forbindelse med en streik at arbeidsgiver tar et særskilt ansvar for å søke dispensasjoner dersom det vurderes at det ikke er mulig å opprettholde en drift som sikrer liv og helse. Den sikkerheten må vi som arbeidstakerorganisasjon ha, men Spekter ønsker prinsipielt ikke å bruke denne retten.

Kvisvik forsikrer at hun vil følge dette videre opp med Spekter.

Fra mandag 24. juni ville det vært vel 800 medlemmer fra LO og YS forbund i streik, men nå må disse medlemmene heller møte på jobb. FO hadde 41 medlemmer på Oslo Universitetssykehus og St Olav i streik når konflikten nå avblåses.

 


Dette er tvungen lønnsnemnd

Tvungen lønnsnemnd er i norsk arbeidsliv et tvangstiltak som myndighetene kan iverksette for å stoppe en pågående streik. 

Tvungen lønnsnemnd iverksettes ved særlover etter forslag fra regjeringen til Stortinget. Samtidig oppfordres partene til å avslutte aksjonene (streik eller lockout) umiddelbart, selv om det kan ta litt tid før Stortinget får behandlet loven. Dersom Stortinget ikke er samlet, kan regjeringen vedta tvungen lønnsnemnd gjennom en provisorisk anordning.

Ved tvungen lønnsnemnd innsettes Rikslønnsnemnda. Lønnsnemnda er oppnevnt av Regjeringa, og begge partene er med. Det vedtaket lønnsnemnda gir, er bindende for begge parter. Saken kan ikke bringes inn for andre organer etter at den har vært behandlet av tvungen lønnsnemnd.

Internasjonale konvensjoner som verner streikeretten, setter klare grenser for bruk av tvungen lønnsnemnd. Slik disse tolkes, er det bare adgang til å gripe inn i arbeidskonflikten dersom konflikten setter liv, helse og personlig sikkerhet i fare for hele eller deler av befolkningen («vitale samfunnsinteresser»). Norge er blitt kritisert for å ha ofte benyttet seg av brede og lite restriktive kriterier for å iverksette tvungen lønnsnemnd, blant annet av Den internasjonale arbeidsorganisasjonen.

(Kilde: Wikipedia).