Her er retningslinjene for fylkesoverskridende og landsomfattende klubber i FO

 

Her kan du lese retningslinjene i PDF-format (78KB). Under finner du informasjon uten vedlegg. Les derfor hele PDF-dokumentet for å få med deg all informasjon.

 

1. Definisjoner

I overenstemmelse med FOs vedtekter §12 Klubber, skal klubbstrukturen i FO samsvar med arbeidsgivers organisering. Dette betyr at det er en målsetning å opprette FO-klubber på tvers av fylkesavdelingenes organisasjonsområder.

Dersom slike klubber er regionalt basert og omfatter medlemmer i et begrenset antall fylkesavdelinger, kalles klubbene fylkesoverskridende klubber.

Dersom klubbene er nasjonalt organisert med virksomheter over hele landet, kalles klubbene landsomfattende klubber.

2. Organisering

Landsomfattende og fylkesoverskridende klubber skal i utgangspunktet organiseres med samme antall nivåer som arbeidsgivers organisering.

Landsomfattende og fylkesoverskridende klubber skal organiseres etter en allmøtemodell eller etter en representantskapsmodell, eller etter en kombinasjon av disse, jf FOs vedtekter §12.4


3. Medlemmenes fylkesavdelingstilhørighet

Det enkelt medlem i fylkesoverskridende og landsomfattende klubber tilhører den fylkesavdelingen hvor medlemmets arbeidsplass befinner seg.

4. Fylkesavdelingenes ansvar

Fylkesavdelingene har samme ansvar for medlemmene i landsomfattende og fylkesoverskridende klubber som for alle andre medlemmer. Dette gjelder også eventuelle problemer i arbeidsforholdet.

Fylkesavdelingene skal arbeide for organisering av klubber på hver enkelt arbeidsplass i fylket, også innenfor fylkesoverskridende og landsomfattende strukturer.

Fylkesavdelingene har ansvar for rådgivning og skolering av de tillitsvalgte på det lokale klubb-nivået i landsomfattende og fylkesoverskridende klubber, på samme måte som forandre tillitsvalgte i fylkesavdelingen.

Fylkesavdelingene skal samarbeide med andre aktuelle fylkesavdelinger for å etablere landsomfattende og fylkesoverskridende klubber, jf FOs vedtekter §11.2.

Fylkesavdelingene skal arbeide for at det lokale klubb-nivået innenfor landsomfattende og fylkesoverskridende klubber, blir representert i fylkesavdelingens representantskap, ettersamme nøkkel som for andre klubber i fylket.

5. Koordinerende fylkesavdelinger

Den enkelte fylkesavdeling kan få et særlig koordinerende ansvar for en eller flere landsomfattende/fylkesoverskridende klubber.

Dette koordinerende ansvaret innebærer:

  • Å ha hovedansvar for at det blir etablert en fungerende klubbstruktur på regionalt/nasjonalt nivå på dette området, i samarbeid med de andre berørte fylkesavdelingene.
  • Å ha et spesielt ansvar for kontakt med og rådgivning av de klubbtillitsvalgte på fylkesoverskridende, regionalt eller nasjonalt nivå innenfor aktuell virksomhet.
  • Å bistå i lønnsforhandlinger, medbestemmelse og eventuelle forhandlinger om frikjøp av tillitsvalgte innenfor disse virksomhetene, eventuelt i samarbeid med FO sentralt.
  • Å holde rådgiver(ene) for dette tariffområdet på forbundskontoret orientert om situasjonen i virksomheten.
  • Å bidra til at det er samsvar mellom den virkelige strukturen hos arbeidsgiver og strukturen i FOs medlemsregister.
  • Å bidra til at medlemmene i landsomfattende og fylkesoverskridende klubber har riktig fylkesavdelingstilhørighet.
  • Eventuelle økonomiske kostnader forbundet med denne koordinerende rollen fordeles mellom berørte fylkesavdelinger ut fra medlemstall innenfor virksomheten.

6. Landsstyrets ansvar

Etablering av fylkesoverskridende og landsomfattende klubber meldes inn av koordinerende fylkesavdeling og behandles løpende av landsstyret, jf FOs vedtekter § 7.