FO skal være en organisasjon hvor seksuell trakassering ikke forekommer.
FO skal være en organisasjon hvor seksuell trakassering ikke forekommer.

Alle organisasjonsledd i FO må ta ansvar både for å forebygge og forhindre seksuell trakassering. Tillitsvalgte har et selvstendig ansvar for å spre bevissthet om hva som utgjør seksuell trakassering og overgrep. Seksuell trakassering er ofte knyttet til maktubalanse. Personer i ledende posisjoner må derfor være særlig bevisst på dette, og ikke utnytte sin posisjon.

Med seksuell trakassering menes uønsket, seksuell oppmerksomhet som oppleves som ubehagelig for den som opplever oppmerksomheten. Seksuell trakassering kan være både fysisk, verbal og ikke-verbal, og omfatte alt fra seksuelle kommentarer til uønsket berøring.

"FO skal være en organisasjon hvor seksuell trakassering ikke forekommer."

Med seksuelle overgrep menes å tvinge et annet menneske til seksuell omgang som det ikke ønsker, enten det er ved vold, truende adferd eller dersom vedkommende er ute av stand til å motsette seg handlingen eller å gi sitt samtykke.

 • Behandle alle med respekt og avstå fra alle former for kommunikasjon, handling eller behandling som kan oppleves krenkende.
 • Unngå berøring som kan oppleves som uønsket.
 • Unngå alle former for verbal intimitet som kan oppleves seksuelt ladet.
 • Unngå uttrykk, vitser og meninger som omhandler kjønn eller seksuell orientering på en negativ måte.
 • Vis respekt for andres privatliv.
 • Ikke tilby noen form for motytelse i den hensikt å forlange eller forvente seksuelle tjenester i retur.
 • Gripe inn og varsle dersom en opplever eller observerer brudd på disse retningslinjene. Tillitsvalgte har ansvar for at retningslinjene gjøres kjent  og overholdes.

Hva gjør en om seksuell trakassering eller overgrep forekommer:

 • Den som utsettes for seksuell trakassering kan ta kontakt med en man stoler på og/eller kontakte ansvarlig ledelse i FO på avdelingsnivå. Dersom den utsatte ønsker det kan en ta direkte kontakt med sentral ledelse i FO. Ved gjentatte episoder, alvorlig krenkelser eller overgrep skal øverste politiske ledelse kontaktes. Når en sak er meldt til øverste ledelse vil det være denne som har ansvar for videre oppfølging av saken.
 • Dersom en tillitsvalgt oppdager eller får mistanke om at noen utsettes for seksuell trakassering, bør man først snakke med den som er utsatt for trakasseringen. Dersom det er begrunnet mistanke, må ansvarlig ledelse  i avdelingen gjøres oppmerksom på forholdet, og ta saken videre.
 • Hvilken prosedyre eller fremgangsmåte som velges i videre oppfølging av saken, vil være avhengig av sakens karakter. Ledelsen, helst representert med to personer, må avholde separate møter med begge parter. Oppfølging må i første rekke ta hensyn til dem som opplever å være utsatt for trakassering/overgrep. Den som er utsatt er den svake part, men  den som hevdes å være overgriper skal også følges opp. Den som har vært utsatt  for seksuelle overgrep bør motiveres til å anmelde saken til politiet.
 • Avhengig av utfallet av samtalene, må ledelsen vurdere om den skal iverksette eventuelle reaksjoner mot vedkommende. Det kan være permittering, fratakelse av oppgaver og/eller verv, eller suspensjon  og eksklusjon etter § 21 i vedtektene.
 • For å verne om partene involveres kun de personene som er strengt nødvendig for å håndtere saken.
 • Hvis organisasjonen, etter en helhetlig vurdering, mener at mistanken er ubegrunnet, avsluttes saken så raskt som mulig. De involverte må informeres, og ryktespredning og sladder dempes.

Last ned PDF-versjon av brosjyren her. (436KB)