Rapport
ARBEIDSTID: FO kommer blant annet til å legge den nye rapporten til grunn for fremtidige tariffkrav

I prosjektet har Fafo kartlagt fordeler, ulemper og forbedringsområder ved ulike
arbeidstidsordninger som medlemmene av Fellesorganisasjonen (FO) er omfattet av.
Kartleggingen har vært gjort gjennom en webbasert spørreundersøkelse til FOs tillitsvalgte, samt gruppeintervjuer med både hoved- og plasstillitsvalgte.

LES RAPPORTEN: Arbeidstidsordninger innenfor FOs organisasjonsområde (PDF, 852KB)

Undersøkelsen ble gjennomført av Kristin Alsos, Rolf K. Andersen og Tord Flatland.

Funnene oppsummert

Rapporten tar blant annet for seg to- og tredelt turnus, langvakter, fleksibel arbeidstid og hjemmekontor. I tillegg har forskerne undersøkt hvorvidt tillitsvalgte og medlemmer har medvirkning og medbestemmelse over arbeidstidsordningene på arbeidsplassen.

Rapport

Kapittel syv tar for seg hvulke tema på arbeidstidsområdet FOs tillitsvalgte mener at forbundet bør prioritere fremover.

  • Rett til heltid er det temaet flest mener FO bør prioritere, etterfulgt av høyere ubekvemstillegg. Det er særlig tillitsvalgte på KS-området som er opptatt av retten til heltid. Diskusjonen om sammenhengen mellom mer heltid og mer helgejobbing kom frem i intervjuene, og enkelte mente at mer arbeid i helgene ville øke rekrutteringsutfordringene.
  • Enkelte mener det er behov for å øke kompetansen til de tillitsvalgte når det gjaldt utarbeidelse av turnus, og noen ønsker også at regelverket for hva som kan avtales strammes inn. Sistnevnte var særlig knytte til kort hviletid (springskift) og fordelingen mellom fast og ubunden tid i turnusen.
  • De tillitsvalgte er delt i vurderingen av hvordan døgnturnus og langvakter fungerer. Et synspunkt som kom frem var at det ikke var ønskelig med store forskjeller på antall timer, hviletid og kompensasjon mellom ulike tariffområder.
  • Full lønn på all tilstedeværelse var et område som tredje flest ønsket å prioritere. Det kan knyttes til flere saker, for eksempel forholdet mellom fleksitid og overtid, at reisetid og lunsjpauser regnes som arbeidstid.

Er du barnevernspedagog, sosionom, vernepleier eller velferdsviter og enda ikke medlem av FO?

Bli medlem