Forsker Anne Skevik Grødem (Institutt for samfunnsforskning / CORE), Likestillings- og diskriminseringsombud Hanne Bjurstrøm, sjefsøkonom i LO Roger Bjørnstad og nestleder i FO, Marianne Solberg Johnsen.

Fra venstre: Forsker Anne Skevik Grødem (Institutt for samfunnsforskning / CORE), Likestillings- og diskriminseringsombud Hanne Bjurstrøm, sjefsøkonom i LO Roger Bjørnstad og nestleder i FO, Marianne Solberg Johnsen.

Lanserte ny rapport om Islands-modellen

En ny lov på Island pålegger bedrifter å bevise at de betaler menn og kvinner likt for likt arbeid. Loven trådte i kraft 1. januar 2018. En fersk ISF-rapport undersøker hva likelønnsstandarden innebærer og hva Norge kan lære.  

Les rapporten her.

Rapporten ble presentert av forsker Anne Skevik Grødem fra CORE - senter for likestillingsforskning ved institutt for samfunnsforskning.

– De fleste land, også de nordiske, har et lønnsgap mellom kvinner og menn. Når Island innfører et så aktivt virkemiddel for å lukke lønnsgapet, er det klart at dette vekker oppmerksomhet, forteller prosjektleder Anne Skevik Grødem, forsker ved Institutt for samfunnsforskning. Sammen med forsker Ines Wagner har hun gjennomført en av de første studiene av likelønnsstandarden på Island.

Mimmi Kvisvik

FO-leder Mimmi Kvisvik mente rapporten og kommentarene var inspirerende for et samarbed om en intensivering av likelønnsarbeidet fremover.

Hovedpunktene i den islandske lovgivningen er:

  • Ansvaret for likelønn er flyttet fra den enkelte til arbedsgiver
  • Alle stllinger på virksomhetsnivå skal gjennomgå en arbeidsverdianalyse
  • Det er etablert en uavhengig kontrollinstans
  • Ubegrunnede lønnsforskjeller kan føre til sanksjoner for arbeidsgiver.

- Island er et hestehode foran

I etterkant av presentasjonen ble rapporten kommentert av likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm og sjefsøkonom i LO, Roger Bjørnstad.

- Ja, Island ligger et hestehode foran, sa Roger Bjørnstad.

- De viktigste elementene å ta med seg i det videre arbeidet hjemme er nettopp å skyve ansvaret over fra enkeltindividet til arbeidsgiver, og at det etableres et eksternt, uavhengig tilsyn og at det gjøres en grundig jobb med arbeidsverdisetting.

- Det er viktig at vi sammen diskuterer hvordan dette kan implementeres her hjemme, sa LOs sjefsøkonom Bjørnstad. Han la videre vekt på at dersom vi skal innføre denne modellen i Norge så må den justeres og tilpasses norske forhold.

Hanne Bjurstrøm, var i stor grad enig med Bjørnstad, men poengterte at Islandsmodellen la opp til bedriftsintern likelønn, som er noe begrensende. I tillegg trakk hun fram det overordnede perspektivet, hvor lønn bare er et element i likestillingskampen.

- Islandsmodellen vil nødvendigvis ikke løse andre samfunnsmessige strukturer som hemmer likelønn og likestilling.

Et fullsatt lokale fulgte engasjert med på innleggene. 

Et fullsatt lokale fulgte engasjert med på innleggene.

Drevet frem av en samlet fagbevegelse

Forut for lovfestinga av standarden var det et omfattende partssammensatt arbeid, med en samlet fagbevelse i bresjen.

- Et slikt samarbeid er en forutsetning for å få til noe tilsvarende i Norge. Dette arrangementet var inspirerende i så måte, og vi ser frem til videre samarbeid med LO og andre i det videre likelønnsarbeidet, sa nestleder i FO, Marianne Solberg Johnsen.

Viktige innspill til det videre likelønnsarbeidet

FO har en lang tradisjon for å være opptatt av likelønn, og jobber strategisk med dette gjennom året og i alle lønnsforhandlinger.

- Vi har fått viktige innspill og er inspirert til videre likelønnsarbeid, sier FO-leder Mimmi Kvisvik etter arrangementet.

Hun legger vekt på at en samlet fagbevegelse må på banen i det videre arbeidet fordi dagens lovgivning på Island er et resultat av et omfattende partssammensatt arbeid over flere år.

- Kanskje må vi etablere et eget likelønnsfrontfag? spør hun seg.

- Dette var et godt møte til inspirasjon for videre innsats for likelønn. Vi er glade for at både likestillings- og diskrimineringsombudet, samt LOs sjefsøkonom, var positive til forsterket innsats på området og mente Islandsmodellen inspirerte i så måte, avluttet FO-leder Kvisvik.

 

Les mer:

Fontene: Islands likelønnsstandard inspirerer. Men LO og Likestillingsombudet advarer mot en ren kopi.

FriFagbevegelse: På Island er likelønn på arbeidsplassen lovfestet. Nå vil Fellesorganisasjonen ha samme ordning her hjemme

FO satte likelønn på dagsorden

Island innfører lov om likelønn - forbudt å betale menn mer (NRK)