Spent på årets lønnsoppgjør? Her er datoene du må merke deg

Lønnsoppgjøret i år er et mellomoppgjør. Det betyr at partene i utgangspunktet kun skal forhandle om lønn. FOs medlemmer er organisert i ulike tariffområder, basert på hvor de jobber.

Tidspunktene for når vi skal forhandle din lønn ser du under. Finn din tariffavtale her.

‒ I fjor var vi solidariske med et norsk samfunn i økonomisk krise. Krisen er her fremdeles, med de økonomiske utsiktene for landet vårt er ikke lenger så mørke. Vi forventer derfor at våre medlemmer blir kompensert for den uvurderlige jobben de gjør for velferdsstaten, sier FO-leder Mimmi Kvisvik.  

Negativ utvikling for likelønn

Det er Teknisk beregningsutvalg (TBU) som beregner det økonomiske utgangspunktet for lønnsoppgjøret. Tallene deres er på grunn av fjorårets forsinkede oppgjør ikke helt klare. Likevel tyder de foreløpige tallene på at den mannsdominerte industrisektoren hadde høyere lønnsvekst i fjor enn kvinnedominerte offentlig sektor.

‒ Dette er ikke rettferdig for våre medlemmer som har stått opp for sårbare grupper under koronakrisen. Vårt utgangspunkt er derfor at offentlig sektor skal kompenseres for denne skjevheten. Det kravet skal vi stå knallhardt på, sier Kvisvik.

Mimmi Kvisvik

Det er det såkalte frontfaget i konkurranseutsatt industri som legger normen for lønnsveksten i Norge. I fjor var ramma fra frontfaget på kun 1,7 prosent. Det betyr at partene var enige om at det var lønnsveksten norsk økonomi kunne tåle.

Til tross for dette ser den reelle lønnsveksten ut til å være 2 ¼ prosent for industrien samlet. Vi har enda ikke tall for kommunene, men regner med at lønnsutviklingen der vil bli lavere enn i industrien, nærmere 1,7 prosent enn 2 ¼ prosent.

‒ Det ser altså ut som vi vil få en negativ utvikling for likelønn. De foreløpige tallene for alle sektorer viser at menn hadde høyere lønnsøkning enn kvinner i fjor. Dette kan vi ikke være bekjent av. Derfor er jeg glad for at LO i sin tariffpolitiske uttalelse i år prioriterer likelønn, sier Kvisvik.  

Hun understreker at det i kommuneoppgjøret i fjor ble lagt inn en klausul.  Dersom frontfaget gikk over ramma, så skulle det kompenseres for i år.

‒ Det skal vi sørge for at blir fulgt opp, sier FO-lederen.  

Les mer: TBU: foreløpig rapport 2021.

Vil ha likelønnsutvalg i LO og søkelys på ARP

Da LOs representantskap møttes i februar for å vedta årets tariffpolitikk, ba FO LO om å få på plass et likelønnsutvalg.

‒ LO må gå foran i kampen for likelønn. FO har spilt inn et forslag om et likelønnsutvalg i LO. Likelønnsutvalget bør etableres senest i 2022, sa Kvisvik til representantskapet.

Hun ba også LO om å jobbe systematisk med aktivitets- og redegjørelsesplikten (ARP) i likestillingsloven. ARP stiller krav til at virksomheter må jobbe systematisk med blant annet likelønn, og i tillegg rapportere om hvordan de jobber med likestilling.

 

‒ Aktivitets- og redegjørelsesplikten er et historisk gjennombrudd i kampen for likelønn. Derfor vil vi jobbe aktivt for at flest mulig kjenner til og tar i bruk ARP. Det vil kunne hjelpe oss å avsløre lønnsdiskriminering på bakgrunn av kjønn på norske arbeidsplasser, sier Kvisvik.

Les også: LO vedtok kravene for årets lønnsoppgjør. FO ba om likelønnsutvalg

Her er datoene for årets lønnsforhandlinger

Som avtalt i hovedoppgjøret i fjor, skal forhandlingene gjennomføres på bakgrunn av den økonomiske situasjonen vi er i når forhandlingene starter. Lønnsoppgjørene i Norge åpner med frontfagsforhandlingene mellom LO og NHO. Resultatet fra disse forhandlingene gir en ramme, eller en norm alle andre sektorer og tariffområder baserer seg på. Les mer om fronfagsmodellen her.

FO er sterk tilhenger av denne modellen, og mener den bidrar til å opprettholde og befeste den norske økonomiens styrke og bærekraft. Likevel tar flere til orde for at modellen er til hinder for likelønn.

‒ Det har alltid vært viktig for FO å diskutere frontfagsmodellens betydning for likelønn. Derfor er vi veldig glade for at LO i årets tariffpolitiske uttalelse tar opp denne utfordringen. FO jobber for at kvinnedominerte sektorer må få et særskilt lønnsløft for å gjøre noe med ulikelønnen, innenfor rammen av frontfaget, sier Kvisvik.

«Frontfagsmodellen skal ikke være til hinder for at det kan gis kompensasjon til grupper eller sektorer som systematisk over tid har blitt hengende etter i lønnsutviklingen. Men dette åpner ikke for kortsiktig og mer tilfeldig lønnspremiering. Resultatet om den kollektive fornuften i frontfagsmodellen forvitrer, er langt høyere arbeidsledighet og større forskjeller.»

Sitat fra LOs tariffpolitisk uttalelse 2021 


Frontfagsforhandlingene starter 24. mars med overlevering av LOs krav og oppstart av forhandlingene. Forhandlingsfristen er 25. mars, mens meklingsfristen er 10. april. Følg med på fo.no.

Illustrasjon lønnsoppgjør

 

For deg som jobber i kommunal sektor (KS), i staten eller i Oslo Kommune

I KS starter oppgjøret 21. april. Oppstart i staten er 26. april, mens Oslo kommune starter 23. april. Fristen for enighet er natt til 1. mai. Hvis det ikke blir enighet, går oppgjørene til mekling hos Riksmekleren. Følg med på fo.no.

Dersom man i de sentrale forhandlingene avtaler å fordele noe av lønnstillegget lokalt, vil de lokale forhandlingene skje til høsten.

For deg som jobber i et helseforetak (Spekter helse)

Lønnsforhandlingene for FOs medlemmer i helseforetakene er foreløpig ikke datofestet.

Les mer: Lønnsforhandlingene i helseforetakene er utsatt

Se også: Slik foregår lønnsoppgjøret i Spekter

For deg som jobber i andre virksomheter i Spekter

FO har medlemmer i flere virksomheter som er medlem i arbeidsgiverforeningen Spekter. Første forhandlingsrunde starter 14. april (A-delen). Etter A-delsforhandlingene skal det gjennomføres B-delsforhandlinger om lønn i den enkelte virksomhet. Frister for gjennomføring av disse forhandlingene avtales 14. april.

For deg som jobber i en ideell virksomhet (Virke-HUK)

Området som kalles Virke-HUK (helse, utdanning, kultur og frivillighet) omfatter ulike typer private institusjoner innenfor for eksempel rusomsorg og barnevern, mange av dem ideelle.

Her gjennomføres forhandlingene i uke 25 (21.- 25. juni.) Følg med på fo.no.

For deg som jobber i private omsorgsbedrifter (NHO Service og Handel og NHO Abelia)

NHO-området omfatter ulike private virksomheter som driver innenfor området barnevern, helse- og omsorgstjenester, rusomsorg og asylmottak. I dette området var FO i streik tidligere i vinter. Striden vil avklares i Rikslønnsnemnda senere i år. Ingen datoer for lønnsoppgjøret 2021 vil bli klart før fjorårets oppgjør er avgjort. Følg med på fo.no.

For deg som jobber i kirkelig sektor (KA)

KA er arbeidsgiverorganisasjonen for kirkelige organer og for virksomheter med kirkelig forankring, og organiserer store deler av den tidligere statskirken. Datoene for lønnsforhandlingene er ikke klare. Følg med på fo.no  

Har du spørsmål om årets lønnsoppgjør kan du kontakte din tillitsvalgt eller FOs avdeling i ditt fylke.