1. Vi har felles verdier

Det gode samfunnet kommer ikke av seg selv. LO har et omfattende prinsipprogram som berører områder av stor betydning for FO. Sammen deler vi mange synspunkter og verdier.

LO tar et helhetlig samfunnsansvar som de andre hovedsammenslutningene mangler. FO og LO har en felles verdioppfatning basert på solidaritet, utjevning av forskjeller og kamp for å bevare velferdsstaten. Som FO jobber LO for videreutvikling av demokratiet, medbestemmelse i arbeidslivet og rettferdig fordeling av samfunnsgodene. Vi står sammen for et likeverdige og inkluderende samfunn.

FO hører hjemme i LO fordi vi deler verdier som er helt sentrale for våre medlemmer, tillitsvalgte og menneskene de jobber med. Vi står sammen om visjonen om likeverdssamfunnet.

Sammen med LO kjemper FO for å løfte viktige politikkområder for sosialarbeidere, som:

  • Kvinnepolitikk
  • Kampen for likestilling og likelønn
  • Styrking av sosial- og helsepolitikken
  • Oppvekstpolitikk
  • En sterk offentlig sektor

LO og FO hører sammen

‒ FO hører hjemme i LO og det har vi alltid gjort. Vi har et sete ved bordet hos landets største arbeidstakerorganisasjon. Med nesten én million medlemmer er LO en maktfaktor i det norske samfunnet. Det nyter også FOs medlemmer godt av både når det gjelder lønn- og arbeidsvilkår, sosialpolitikk, helsepolitikk, profesjonsinteresser og medlemsfordeler.  

Mimmi Kvisvik, FO-leder

 

2. Vi får tariffpolitisk makt

Med nesten 1 million medlemmer er det LO som definerer tariffpolitikken i Norge. Den viktige dragkampen mellom fagarbeidere, høyskoleutdannede og akademikere om en solidarisk lønnspolitikk foregår i første rekke i LOs ulike forhandlingssammenslutninger. At FO har en plass ved bordet her, er en styrke i kampen for våre medlemmers interesser.

Samtidig er prioriteringen av sentral lønnsdannelse og tilslutning til den norske modellen grunnleggende i LOs tariffpolitikk. Å verne og hegne om frontfagsmodellen er viktig for å ta vare på våre felles verdier: Små forskjeller, rettferdig fordeling og en sterk velferdsstat.
 

3. Vi får støtte fra en sterk og solid organisasjon

Som medlem i LO får vi støtte fra en sterk organisasjon. LO har et stort sentralt apparat og en velutbygd regional struktur.

LO har:

  • Norges fremste juridiske fagmiljø i arbeidsrett: LO-advokatene.
  • En stor forhandlings- og HMS-avdeling.
  • En organisasjonsavdeling som blant annet jobber med medlemsfordeler i LOfavør.
  • En samfunnspolitisk avdeling.
  • Internasjonal avdeling som jobber med internasjonale spørsmål.

Ved å ikke være medlem i LO, måtte FO ha bygget opp en ny og omfattende administrasjon med blant annet egen avdeling for arbeidsrett og medlemsfordeler.

Mimmi Kvisvik hos LO


4. Vi får makt til politisk påvirkning

Over tid har mange av våre kjerneverdier blitt en del av LOs program. Sammen med først og fremst Fagforbundet, men også SL, NFF og Creo, har vi bidratt til at LO tar velferdspolitikk og offentlig sektor på alvor. Sammen med LO får FO større innflytelse over sosialpolitikken, helsepolitikken, kvinnepolitikken og likestillingspolitikken.

LO har også et bredere internasjonalt engasjement enn de andre hovedsammenslutningene. I den sammenheng er det viktig å trekke fram LOs egen solidaritetsorganisasjon, Norsk Folkehjelp.

FOs holdning om at LO skal være partipolitisk uavhengig har voksende støtte, og deles av stadig flere av LOs forbund.


5. Vi får drahjelp til å synliggjøre våre profesjoner

FO jobber systematisk for å få med oss LO i arbeidet med å synliggjøre sosialarbeideres viktige samfunnsrolle i enda større grad. Barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere har unik kompetanse og betydning for velferdsstaten.

Som den desidert største hovedsammenslutningen har LO en godt utviklet velferdspolitikk. Vi deler viktige verdier om hvordan samfunnet bør utvikle seg. Som en del av LO har FO en betydelig påvirkningskraft for våre saker.

Når hele LO står bak oss er det et kraftfullt bidrag til å synliggjøre profesjonenes kompetanse og betydning for velferdsstaten.

HOS LO: Her er forbundsledelsen i FO på vei inn til LOs representantskap

 

6. Vi får en tryggere økonomi

FO betaler rundt 20 millioner kroner per år i kontingent til LO. Da får vi støtte fra en solid administrasjon med høy kompetanse og lang erfaring.

Det ville vært både dyrt, tidkrevende og risikabelt å erstatte en så solid og kompetent organisasjon som LO med egen, tilsvarende administrasjon.

I sum er de økonomiske fordelene mye større enn ulempene ved medlemskapet i LO. Som forbund i LO får FO en tryggere og mer bærekraftig økonomi.
 

7. Vi har felles historie

FO ble etablert i 1993 da de tre LO-forbundene Norsk Barnevernpedagogforbund, Norsk Sosionomforbund og Norsk Vernepleierforbund slo seg sammen til Fellesorganisasjonen (FO). Siden den gang har FO vært en del av LO.  Selv om det har blitt diskutert om forbundet bør gå ut av LO, har konklusjonen alltid vært at FO hører hjemme i LO. 

(Foto: LO/Hanna Alice Johnsen og FO)