For Høyre er det viktig at alle barn og unge blir sett og får den hjelpen de trenger når de trenger den. Det innebærer at kompetansen bør være så nær barna som mulig. Vi vil bygge et lag rundt barna og elevene som blant annet inkluderer lærere, spesialpedagogiske ressurser, pedagogisk-psykologisk tjeneste (PP-tjenesten) og helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Vi vil også styrke samarbeidet mellom foreldre, barnehage, skole, skolefritidsordning (SFO) og andre offentlige tjenester. Dette handler om stimulering, tilrettelegging og ha krav og forventninger til tjenestene som skal tilbys, men det å sikre den rette kompetansen eller organiseringen av dette i skolen er i utgangspunktet skoleeiers ansvar. Det bør det fremdeles være et stort lokalt handlingsrom for å tilpasse til lokale forhold, og derfor vil vi ikke lovfeste at det må være miljøterapeuter ansatt på alle skoler. 

Høyre ser gjerne flere miljøterapeuter i skolen og som støtte inn mot skolehelsetjenesten, men ønsker ikke fastsette noe krav nasjonalt. Høyre har de siste årene i regjering foretatt en målrettet satsing for å styrke skolen og for å gi et løft mot kommunale helsestasjoner og skolehelsetjenestene. Sistnevnte har alene fått en styrking på over 1 milliard kroner. I denne satsingen kan kommunene sette sammen en tjeneste med tverrfaglig kompetanse som bidrar til tett, tverrfaglig og god oppfølging lokalt.