FO krever tiltak for å sikre retten til opplæring for barn med behov for tilrettelegging

Vi vet nå at mange barn med vedtak om spesialpedagogisk tilbud eller annen form for tilrettelagt undervisning, ikke har fått den oppfølgingen og tilretteleggingen de har krav på. Dette vil føre til at disse barna ikke får den læringsprogresjonen de normalt ville hatt og deres rett til opplæring blir ikke ivaretatt.
 
FO har sammen med Likestillings- og diskrimineringsombudet, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, Unge funksjonshemmede, Handikappede Barns Foreldreforening og CP-foreningen utarbeidet elleve konkrete tiltak som vi mener må på plass for å sikre opplæringsretten til alle elever som har behov for tilrettelagt opplæring.
 
Selv om det fra myndighetenes side har vært fokus på tilrettelegging for barn og unge med sammensatte omsorgs- og opplæringsbehov er dette langt fra tilstrekkelig. Fremdeles meldes det om manglende tilrettelegging og manglende undervisning. Og det foreligger ikke god nok oversikt over hvilke barn dette gjelder, og hvor mange.

For å avhjelpe situasjonen har FO gitt tre anbefalinger til revidert nasjonalbudsjett

  • Utdanningsdirektoratet skal kartlegge hvilke elever som ikke mottar eller har mottatt tilstrekkelig undervisning på grunn av koronasituasjonen. Informasjonen skal legges frem for Stortinget på egnet måte.
  • Skoleleder instrueres til å gå i dialog med foreldre og pårørende til elever som ikke har mottatt undervisning for å finne individuelle løsninger som tilfredsstiller kravene i opplæringsloven.
  • Utdanningsdirektoratet skal utvikle en veileder som gir elevene utvidet rett til hjemmeundervisning med pedagogisk personell. Skoleeier bes også om å bruke støttetjenester som Statped og pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) for praktisk veiledning for hvordan undervisning kan gis.

Landsstyret mener koronapandemien har bidratt til å synliggjøre et underliggende problem. Det finnes en sårbarhet og systemsvikt som gjelder tilretteleggingen for barn og unge med særskilte behov. Sånn kan vi ikke ha det. Landsstyret ber derfor regjeringen sørge for tiltak som sikrer retten til likeverdig opplæring for alle barn og unge.