Mimmi Kvisvik
- Vi har viktige debatter å ta, både internt i FO og i LO, om felles likestilings- og diskrimineringslov, sier forbundsleder Mimmi Kvisvik i en første kommentar til lovforslaget som nå er sendt på hrøing. (Foto: Trond Isaksen).

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet argumenterer med at en felles lov vil gi et mer enhetlig vern enn det vi har i dag. I forslaget som nå er sendt på høring vil vernet bli likere for alle diskrimineringsgrunnlag – kjønn, etnisitet, religion og livssyn, nedsatt funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, heter det. Lovforslaget bygger på utredningen fra Diskrimineringslovutvalget som foreslo en lov.

- Vi skal vi studere lovforslaget nøye, og avgi et eget høringssvar. I FO har vi, inntil nå, vært skeptiske til en felles likestillings- og diskrimineringslov. Vi har fryktet, i likhet med LO, at det lovmessige arbeidet for likestilling mellom kvinner og menn vil bli svekket Men, her har vi viktige debatter å ta, både internt i FO og i LO, sier Kvisvik.

FO-lederen understreker at det som er helt klart, er at vi ikke har råd til å miste mer momentum i likestillingsarbeidet enn regjeringen allerede har bidratt til.  Hun viser til at noe av det første regjeringen gjorde, var å trekke tilbake Stoltenberg-regjeringens likestillingsmelding. Nylig la Solberg-regjeringen fram sin egen likestillingsmelding. Den var uten strukturelle tiltak som kan bidra til likestilling mellom kvinner og menn, konstaterte FO da.

FO har et sterkt engasjement mot diskriminering, både når det gjelder funksjonsnedsettelser, seksuell orientering, livssyn og etnisitet. – Vi har registrert at det nye lovforslaget også inneholder et sterkere diskrimineringsvern knyttet til graviditet. Dette er riktig og viktig.

- Vi vil gå inn i alle deler av forslaget som nå er sendt på høring, og avgi et eget høringssvar innen fristen 22. januar, sier forbundsleder Mimmi Kvisvik.