Faggruppene i FO er et forum for medlemsaktivitet og fagutvikling. De er organisert etter arbeidsfelt, og skal representerer alle yrkesgruppene i FO.


Er du FO-medlem og jobber innne et arbeidsfelt med etablert faggruppe, tilhører du faggruppen. FO-medlemmer kan tilhøre flere faggrupper på tilgrensende fagområder.


FO har følgende faggrupper i landsmøteperioden 2019 – 2023:

  • kriminalomsorg
  • skole, barnehage, SFO og PPT
  • familievern
  • høgskoler, universiteter og forskningsinstitusjoner
  • psykisk helse
  • somatiske sykehus
  • spesielle institusjoner og habilitering.

Medlemmer til faggruppenes arbeidsutvalg (AU) velges av landsstyret. Valgkomiteen legger frem innstilling til faggruppenes AU på landsstyremøte. Faggruppene konstituerer seg selv. Det utpekes en leder for hver faggruppe.

Faggruppens abeidsutvalg skal særlig:

  • Følge med, initiere saker og bistå landsstyret og Arbeidsutvalget (AU) med innspill til høringer og representasjonsoppgaver.
  • Arrangere nasjonal konferanse for FO-medlemmer innenfor faggruppens fagfelt.