smokk på snø
Bilde: Left Behind I Emma Jespersens fotostrøm Rettigheter: 2.0 Generic (CC BY-NC 2.0) 

En av grunnene til at FO er kritisk er at vi mener forslagene handler mer om de voksnes rettigheter enn om hva som er til det enkeltes barns beste. Barnets beste må alltid være omdreiningspunktet i barneloven, og gå foran voksnes behov. Dette må også gjelde hensynet til likestilt foreldreskap.

FOs standpunkt kort oppsummert:

  • FO er imot at barnelovens utgangspunkt skal være felles foreldreansvar for foreldre som ikke bor sammen når barnet blir født
  • FO positive til ekstra mekling ved uenighet om flytting med barnet
  • FO går inn for å beholde dagens regelverk når det gjelder delt bosted
  • FO er imot tilbakehold eller trekk i barnebidrag ved samværssabotasje
  • FO positive til en ordning med mekling i saker om tvangsfullbyrdelse ved samværssabotasje er, men anbefaler at man avventer en slik ordning til Sverige har evaluert sin meklingsordning høsten 2016
  • FO understreker at det er barnets rett til samvær som må være avgjørende for om det skal være samvær.

FO har sendt sitt høringssvar (PDF, 126KB) både til LO og til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.