Tone Faugli minnet arbeids- og sosialkomiteen om at den i februar avleverte en enstemmig innstilling med seks tiltak for å trygge arbeidsmiljøe ttil ansatte i volds- og trusselutsatte yrker. FO undrer seg over at tiltakene overhode ikke er fulgt opp i statsbudsjettet for neste år, og ba komiteen sørge for det. Faugli etterlyste også forskriften til arbeidsmiljøloven som et enstemmig storting har bedt regjeringen utarbeide.

Det var tydelig at vold- og trusselproblematikken opptok komiteen, og Faugli ble spurt om hvordan arbeidsgivere håndterer utfordringene. FO-nestlederen svarte at det er store forskjeller både med hensyn til kompetanse om vold og trusler og knyttet til den konkrete håndteringen av vold og trusler mot ansatte. Det er derfor FO etterlyser en forskrift. 

FO mener pensjonsreformen må belyses i et likestillingsperspektiv. Faugli påpekte at offentlig ansatte, spesielt høyt utdannede kvinner, kommer dårligere ut nå enn tidligere i omleggingen av folketrygdens uføreytelse og i tilpasninger i uføreordningen  til offentlig tjenestepensjon. Derfor etterlyser FO tid og ressurser til utredning av kjønnsmessige konsekvenser av pensjonsreformen. FO ønsker også utredning knyttet til uførepensjon.

Videre påpekte Faugli at omlag 80 prosent  av asylsøkerne som kommer til Norge nå, får opphold. Inngangsporten til selvforsørgelse og integrering er arbeid. Når innvandringen øker, er det viktigere enn noen gang at forholdene legges til rette slik at alle som kan, får mulighet til å komme i arbeid snarest mulig. Faugli sa at det derfor må skje en oppmykning av ID-kravene slik at asylsøkere med sannsynliggjort identitet kan få midlertidig arbeidstillatelse, selv om de ikke kan framvise gyldig pass.

FO argumenterte også for at nivået på økonomisk sosialhjelp må økes, og at sosialhjelpen må være nasjonalt normert på nivå med satsene som Statens Institutt for Forbruksforskning (SIFO) anbefaler.  Prinsipielt mener FO at Folketrygdens ytelser må ha et nivå som setter berørte i stand til å være økonimisk selvstendige og at supplerende sosialhjelp blir overflødig.

Les FOs høringsinnspill til Arbeids- og sosialkomiteen (PDF, 297KB)