Nasjonal faglig veileder Sammen om barn og unges psykiske helse er utarbeidet av Helsedirektoratet i samarbeid med Utdanningsdirektoratet, Arbeids- og velferdsdirektoratet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Husbanken og Landbruksdirektoratet. Veilederen er i digitalt format og inneholder tema som: Kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid, Tidlig oppdagelse og samarbeid i kommunen, Helhetlig behandling og oppfølging i kommunen og Koordinering mellom kommune og psykisk helsevern for barn og unge. 

FO støtter regjeringens mål om en tillitsreform i offentlig sektor. Vi mener derfor det er viktig at slike veiledere ikke detaljstyrer kommunene eller reduserer muligheten for faglig skjønn. Samtidig mener vi denne veilederen tidvis kan fremstå som unødvendig uforpliktende. For eksempel er anbefalingene om tverrsektorielt samarbeid, medvirkning og tilgjengelig kompetanse/rutiner lite omdiskuterte. Vi anbefaler at det gjøres en vurdering av hvilke anbefalinger som bør omformuleres til skal-bestemmelser.

 

Du kan lese hele høringssvaret her (PDF, 50KB)