Forskrift – Bufetats saksbehandling ved tilbud om barnevernstiltak til kommunen Etter FOs syn er det gjort flere gode presiseringer og tydeliggjøringer som gjør forskriften bedre. Generelt anbefaler vi at forskriften gås igjennom for å kvalitetssikre at dokumentasjonskravene er gode nok, både mht innhold og når det skal dokumenteres. Etter vårt syn burde alle avgjørelsene om tiltak Bufetat skal eller kan tilby dokumenteres med en begrunnelse. Vi har også noen kommentarer knyttet konkrete paragrafer.

Fosterhjemsforskriften FO påpeker at en ny forskrift ikke løser de største utfordringene på fosterhjemsfeltet. Vi vektlegger behovet for gode og forutsigbare rammevilkår for fosterhjem som viktig forutsetning for at de skal fungere godt. Vi ser derfor frem til at det legges frem en stortingsmelding om fosterhjemsomsorgen. FO mener den nye fosterhjemsforskriften er god med de foreslåtte endringene. Det er positivt at det kommer tydeligere frem blant annet hva som er barneverntjenestens og fosterforeldrenes ansvar. 

Du kan lese hele høringssvaret her (PDF, 74KB)