Kunnskapsdepartementet foreslår å utvikle en ny modell for opptak til universitet og høyskoler.  Ifølge utvalget fører dagens opptaksregler til en uheldig situasjon der søkere blir henvist til å ta opp fag i et uhensiktsmessig stort omfang. Det foreslås å fjerne alderspoeng og ikke videreføre mulighetene for å forbedre fag som privatist. FO er bekymret for at det kan slå uheldig ut for utdanningene vi representerer og deler ikke bekymringen over at ungdom ikke begynner på høyere utdanning rett etter videregående. For profesjonsutdanningene vi representerer er det snarere tvert om. Vi foreslår derfor at alderspoeng beholdes og relevant forpraksis gis poeng. Vi mener også at å innskrenke muligheten til å ta opp fag kan være aktuelt for noen utdanninger, men at det kan få uheldige konsekvenser for mange flere enn søkere til disse utdanningene. Særlig kan det gjelde unge som av ulike grunner går ut med svært svake karakterer og derfor ikke er forberedt på kravene som stilles i høyere utdanning. 

Du kan lese hele høringssvaret her (PDF, 55KB)