Last ned høringssvaret her. (PDF, 27KB)

Fellesorganisasjonen (FO) er fagforeningen og profesjonsforbundet for 31.000 
barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere. 


FO takker for muligheten til å svare på denne høringen. Vi begrenser oss til å svare på det som gjelder deling av helseopplysninger for å lette samarbeid, kapittel tre i høringsnotatet. 

FO organiserer barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere. Av disse er det kun vernepleiere som blir navngitt som helsepersonell, jfr. helsepersonellovens § 48. De andre gruppene FO organiserer omtaler seg selv som sosialfaglige, men kan defineres som helsepersonell etter § 3, pkt. 2. Definisjonen er riktignok uklar, fordi for å defineres som helsepersonell så må man utføre helsehjelp, og «helsehjelp» defineres som «enhver handling som har forebyggende, diagnostisk, behandlende, helsebevarende, rehabiliterende eller pleie- og omsorgsformål og som utføres av helsepersonell». Definisjonen på helsepersonell er dermed sirkulær, og fører til vansker når man skal definere sosialfaglig personell og helsepersonell, skille mellom sosialfag og helsefag, og dermed hva som regnes som helsepersonell og hvem som inngår i helsefellesskap. 

Denne problemstillingen opplever mange av våre medlemmer daglig, og har konkrete utfordringer blant annet når det gjelder deling av opplysninger om pasient/klient/bruker. Dette til tross for at det uttrykkelig er nevnt i Veileder til helsepersonellloven utstedt av Helsedirektoratet at «[s]osionomer og barnevernspedagoger vil kunne være helsepersonell når de utfører pasientrettet, klinisk arbeid innenfor helse- og omsorgstjenesten.» 

Eksempel på dette kan være en tjeneste der man har et tilbud som består av helse- og sosialfaglig oppfølging av de samme pasientene/klientene/brukerne. FO har eksempler på at pasient/klient/bruker har en alvorlig helsetilstand, der sosialfaglig personell ikke har blitt orientert om situasjonen på bakgrunn av at helsepersonellet ikke vil bryte taushetsplikten. Dette har ført til utfordringer for den sosialfaglige oppfølgningen, og dermed har pasient/klient/bruker blitt skadelidende. FO mener et slikt arbeidsfellesskap helt klart bør defineres som et helsefaglig arbeidsfellesskap. En helhetlig helseoppfølgning innebærer også sosialfaglig oppfølging. 

Forslaget som ligger til grunn i høringsnotatet er alt for uklar på dette, og det må tydeliggjøres at sosialfaglig personell/oppfølging også er den del av helsefellesskapet. Delingen av opplysninger om pasienten/klienten/brukeren må kunne gjøres i tverrprofesjonsfaglig dialog. Dette kan defineres i loven eller i forskrift til loven. 
FO støtter ny § 25 a, andre og tredje ledd. Det skal være begrensninger på hvem som skal kunne slå opp i de helsefaglige journalene, og det er viktig at pasienten kan motsette seg deling av opplysninger.