Last ned høringssvaret her. (PDF, 55KB)

Fellesorganisasjonen (FO) er fagforeningen og profesjonsforbundet for over 31 000 barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere.

Målet for endringene som foreslås i høringsnotater er at de «skal bidra til et mer effektivt tilsyn, pasient- og brukersikkerhet og tillit til helse- og omsorgstjenesten». Dette støtter FO opp om, og vi mener forslagene er gode. FO vil påpeke at målet om pasient- og brukersikkerhet i tjenestene ikke vil være mulig å oppnå så lenge barnevernspedagoger og sosionomer ikke faller inn under de samme ordningene som autorisert personell gjør. Barnevernspedagoger og sosionomer er to viktige profesjoner innen helse-, omsorgs- og spesialisthelsetjenestene. FO ber departementet utrede hvordan nevnte profesjoner kan inngå i autorisasjonsordningen.


Ad. 3.3 Forslag om endring av tilsynsmyndighetenes plikt til å vurdere anmodninger om vurdering av pliktbrudd og presisering av plikt for virksomheter

FO støtter at det tydeliggjøres i pasient- og brukerrettighetsloven § 7-4 a at det er opp til statsforvalter å vurdere om hvordan en anmodning etter § 7-4 skal følges opp videre. FO vil påpeke at det fordrer at endringene som foreslås i kapittel 3.3.2 ivaretas, nemlig at virksomheter i helse- og omsorgstjenesten plikter å besvare henvendelser om kvalitet og pasientsikkerhet. Dette innebærer at virksomhetene må legge til rette for enkle, brukervennlige løsninger for pasienter, brukere og pårørende for å komme med slike henvendelser.

Et av målene med endringen er å sørge for bedre ressursbruk. FO vil påpeke at dette ikke må føre til reduksjon i budsjettene, men heller utvidet og bedre tilsyn.

Departementet etterspør hva høringsinstansene mener om tidsfrist for når en henvendelse skal besvares. FO mener tidsfrist er positivt. Endringene som foreslås handler blant annet om at det er viktig, blant annet for læringens skyld, at konsekvensene kommer så tett opp mot hendelsen som mulig. En lovfestet tidsfrist vil være med på å ivareta dette.

Departementet etterspør også hva høringsinstansene mener om krav til at pasienter og pårørende må ha lagt frem en henvendelse om kvalitet og pasientsikkerhet for tjenesten, før det kan rettes en eventuell anmodning om vurdering av mulig pliktbrudd mot tilsynsmyndigheten. FO mener det ikke skal innføres et slikt krav, og støtter departementets vurdering om at det kan være tilfeller der pasienten av ulike grunner ikke ønsker å ta opp saken med tjenesten selv. Et slikt krav vil kunne føre til dårligere pasient- og brukersikkerhet.


Ad. 4.3.1 Opphevelse av advarsel og ny reaksjon med faglige pålegg til helsepersonell

FO støtter opphevelse av advarsel og innføring av faglige pålegg. Departementet sier de økonomiske konsekvensene av dette er små, og at det uansett ligger til arbeidsgiver å sørge for at ansatte har nødvendig kunnskap. FO vil påpeke at det allerede er begrensede ressurser for faglig oppdatering for ansatte. Det vil være uheldig for arbeidsmiljøet dersom det kun er de som er gitt faglige pålegg i forbindelse med tilsyn som får den faglige oppdateringen. Det er heller ikke helt entydig i forslaget om det er arbeidsgiver som skal betale for det faglige pålegget. Dette må avklares, og FO mener det må være tydelig at det er arbeidsgivers plikt å betale for veiledning og annen faglig oppdatering som gjelder det faglige pålegget. 

Departementet etterspør hvem høringsinstansene mener bør ha myndighet til å gi faglige pålegg. FO mener dette i utgangspunktet bør ligge til Statens helsetilsyn, og at det på sikt kan det ses på om det bør legges til statsforvalteren. Dette for å sikre at det etableres lik praksis.

FO forstår de foreslåtte endringene slik at arbeidsgiver får et større ansvar for å følge opp den ansatte. Dette støtter FO, men det må ikke føre til at terskelen for å melde blir høyrere fordi det kan gi negative økonomiske konsekvenser for arbeidsgiver. 


Ad. 4.3.2 Midlertidig begrensning av autorisasjon

FO støtter endringene som foreslås. FO er enige i at det ikke i alle tilfeller er nødvendig å suspendere all rett til å praktisere yrket for å ivareta pasientsikkerheten. I mange tilfeller vil en begrensning i arbeidsoppgaver knyttet til tilsynssaken være et mer målrettet tiltak.