FO har gitt høringsinnspill til Helsedirektoratet om velferdsteknologi til barn og unge med nedsatt funksjonsevne. Helsedirektoratet oppgir at formålet med å gi ut slike råd på dette området er å spre ny kunnskap og tilrettelegge for kunnskapsbasert praksis om velferdsteknologi i tjenester til barn og unge med nedsatt funksjonsevne.

I FO innspill vektlegges følgende:  

  • Det er positivt at det utarbeides nasjonale faglige råd på dette området. Velferdsteknologi er i rask utvikling, og kan ha stor nytteverdi for barn og unge med nedsatt funksjonsevne og deres familier, blant annet for å mestre daglige ferdigheter og funksjoner selvstendig og holde kontakt med nettverk. 
  • Den er store variasjoner mellom kommunene når det gjelder kompetanse, tilgjengelige ressurser og organisering. Disse grunnleggende forutsetningene sammen med godt samarbeid internt i kommunen og på tvers av forvaltningsnivåer, er viktig for å sikre et likeverdig og godt velferdsteknologitilbud. Kommunene må skaffe seg nødvendig kompetanse for å håndtere dette.
  • En rettighetskoordinator kan være aktuelt for å sikre god koordinering og oppfølging, samt veiledning og informasjon om rettigheter og muligheter til barn og unge og deres familier.  
  • Lovfesting av sosionom og vernepleier i kommunale helse- og omsorgstjenester er et tiltak for å sikre forsvarlig kompetanse.  
  • Velferdsteknologiske hjelpemidler til barn og unge må finansieres av det offentlige så alle sikres lik tilgang og like rettigheter, og ikke blir prisgitt den enkelte kommunes økonomiske rammer og/eller den enkelte families initiativ og ressurser.

Les hele innspillet her.  (PDF, 28KB)