I innspillet kommer FO med flere anbefalinger, samtidig som vi løfter frem flere ulike problemstillinger som vi mener er relevant at lovutvalget ser på. Våre hovedpoeng var:

  • I videreutvikling av forskrift om internkontroll etter barnevernloven bør barnevernlovens forsvarlighetskrav konkret knyttes til internkontrollforskriften, samt at bestemmelser om forsvarlig bemanning og rett kompetanse tas inn.
  • I ny barnevernlov må man legge til grunn at å sikre barnet utviklingsstøttende tilknytning er et grunnleggende premiss for barnevernets arbeid.
  • Innføre autorisasjon for barnevernspedagoger og sosionomer.
  • Barneverntiltak skal være så differensierte og varierte at de kan tilpasses den enkeltes behov. Et kunnskapsbasert barnevern skal tilby et mangfold av metoder og barnevernfaglige tilnærminger som ivaretar det barnevernfaglige skjønnet.
  • Barnevernloven må bli en rettighetslov fordi barn har en lovfestet rett til omsorg og beskyttelse etter barnekonvensjonen.


Hele FO sitt innspill kan du lese her. (PDF, 3MB)