FO skriver i høringen at det er positivt at Arbeidsdepartementet har tatt initiativ til å utrede de langsiktige kompetansebehovene i NAV. I rapporten slås det fast at viktige kompetanseområder i NAV er skjønnsutøvelse, flerkulturell forståelse, relasjonsbygging, samhandlingskompetanse og systemforståelse. Dette er kompetanse som FOs medlemmer innehar, og gjerne vil bidra med i det nye arbeidsfellesskapet på NAV-kontorene.


Rapporten slår fast at sosionomer pr. i dag er den største utdanningsgruppen i NAV-kontorene, og at det fortsatt vil være behov for å øke innslaget av sosionomer. Videre påpekes det at velferdsarbeiderne pr. i dag er en utdanningsgruppe som er lite representert i NAV-kontorene, men at det er et desto større behov for å øke antallet i framtiden.


I høringen uttaler FO av det er svært positivt at våre utdanningsgrupper vurderes som attraktiv arbeidskraft i NAV-kontorene. FO vil arbeide for at NAV som organisasjon blir bedre til å nyttiggjøre seg den kompetanse som våre profesjoner representerer.


Hele høringsuttalelsen her (pdf) (3MB).