Nedenfor følger en oppsummering av våre innspill:

 • FO mener det er viktig og riktig at utvalget har lagt dagens partnerskapsmodell til grunn i sitt arbeid.
 • FO er enig med utvalget i at mange tiltak må flyttes tilbake til NAV og bort fra eksterne tiltaksarrangører. Når eksterne arrangører blir brukt forutsetter det et svært tett samarbeid.
 • FO mener at Varig tilrettelagt arbeid blir for sårbart i kommunen
 • FO mener eksterne tiltaksbedrifter må ha rammevilkår som sikrer gode tilbud til de mest utsatte. Vi mener derfor at bedriftene skal forhåndsgodkjennes på faglig grunnlag, ha kommunal aksjemajoritet, og at det ikke utbetales utbytte til eiere eller tas ut fortjeneste på andre måter.
 • FO er enig i at arbeidslivskompetanse i NAV er svært viktig, men vil understreke at det for mange er mer enn en ledig jobb som skal til for å komme i jobb og bli værende i den. Grunnleggende behov som forsvarlig økonomisk situasjon, nettverk, bolig, psykisk og fysisk helse, samt språkopplæring er ofte avgjørende for å være i arbeid.
 • FO er ikke enig i forslaget om å redusere antall NAV-kontor. Treffsikre tjenester er helt avhengig av nærhet til brukeren og lokalt arbeidsmarked. FO mener derfor et nytt regionledd i NAV ikke er hensiktsmessig.
 • FO mener en oppsplitting av den særskilte kompetansen i arbeidslivssentrene er negativt for det samlede IA-arbeidet. Kompetansen på kontorene må styrkes på annen måte. FO vil understreke at organiseringen av arbeidslivssentrene er en del av IA-avtalen og må behandles i trepartssamarbeidet.
 • FO er skeptisk til at minimumsgarantien for NAV-kontor med færre enn tre ansatte fra statlig side avvikles.
 • FO er skeptiske til å flytte rådgivning og veiledningsoppgaver bort fra fylkesmannen og inn til NAV fylke.
 • FO er enig i at det fortsatt må være lokal handlefrihet i valg av kommunalt tjenesteinnhold i NAV-kontoret ved at andre kommunale tjenester også kan inngå i kontoret.
 • FO mener at tilstrekkelig og riktig bemanning er helt sentralt
 • FO mener tett oppfølging med lave terskler gir resultater
 • FO vil fremheve sosialfaglig kompetanse som svært viktig for å kunne drive målrettet endringsarbeid. Denne kompetansen er det behov for på leder- og saksbehandlernivå både i kommunale- og statlige tjenester.
 • FO vil understreke at spørsmål om endring av tariffavtaler er en sak mellom partene i arbeidslivet.

Les hele høringssvaret her. (PDF, 2MB)