Les FOs innspill her. (PDF, 135KB)

Helsedirektoratet har utarbeidet to rapporter som til sammen utgjør konseptutredningen av lavterskeltilbud, med innsiktsarbeider og anbefalinger. 

FO er ikke oppgitt som høringsinstans og dette kommenteres innledningsvis i innspillet vårt.  

FO synes det er positivt med igangsatt arbeid for et lavterskeltilbud til barn og unge som står i fare for å utøve problematisk og skadelig seksuell atferd. Men vi mener gjennomført utredning i stor grad preges av mangler knyttet til kompetansesammensetning, og at kunnskapsgrunnlaget og anbefalingene bærer preg av det. Utredningen har en for snever forståelse av betydningen annet fagpersonell, tjenester og instanser har for å fange opp og følge opp barn og ungdom i målgruppen.