- FO mener derfor at disse tjenestene bør utføres i egenregi, eller subsidiært underlegges et alternativt regelverk som i mye større grad vektlegger kriterier som kvalitet, kontinuitet, tilgjengelighet, helhet og brukernes særegne behov, fortsatte hun.

- Det bekymrer FO at helse- og sosialtjenestenes særegne karakter ikke på noen måte framkommer i det foreliggende lovforslaget. Dette lovforslaget vil derfor gi regjeringen fullmakt til å regulere anbudsbruken innenfor sektoren gjennom forskrifter, uten noen føringer fra Stortinget, sa Kvisvik videre.

Mimmi KvisvikHun pekte også på at en rekke helse- og sosialtjenester i dag tildeles gjennom andre mekanismer enn anbudskonkurranser. Dette gjelder for eksempel i barnehagesektoren, innenfor familierådgivning og i helseforetakene. - FO er derfor svært opptatt av at det må finnes alternative måter å tildele oppdrag på innenfor tjenestene til de aller mest sårbare gruppene i befolkningen; barnevernstjenester, tjenester til enkeltbrukere med omfattende hjelpebehov og tjenester innenfor rusomsorg og psykisk helse, understreket hun.

Forbundslederen oppfordret også komiteen til å bidra til å sikre de ideelle organisasjonens rolle innenfor helse- og sosialtjenestene, for eksempel gjennom bruk av utvidet egenregi.

FOs høringsnotat til komiteen kan du laste ned her. (PDF, 1MB)