Les hele høringssvaret her.  (PDF, 60KB)

Høringens hovedanliggende gjelder endring i folketrygdloven, opphevelse av § 11-31 første ledd, om karensperiode.

  • FO støtter opphevelse av karensperiode.

Departementet ba også om høringsinstansenes vurdering av hva som anses som en hensiktsmessig innretning av det de kaller «nytt framoverskuende unntak fra maksimal stønadsperiode». Dette handler om i hovedsak om hvem som skal være berettiget til å få forlengelse av tiltak etter unntaksbestemmelsene.

  • FO har vektlagt at det til enhver tid må ligge en helhetlig vurdering til grunn for de avgjørelsene som tas, og at alle skal ha inntektssikring hele veien fram til avklaring for arbeid, uføre, eller en kombinasjon av disse.

I tillegg ba departementet om en vurdering av forholdet til gjeldende § 11-12 andre ledd i lys av de øvrige endringsforslagene samt til det nye unntaket for ventetid på behandling som er forestått å tre i kraft 1. juli 2022.04.20

  • FOs vurdering er at gjeldende § 11-12 andre ledd og det nye unntaket for ventetid på behandling må opprettholdes.