Kunnskapsdepartementet foreslår å oppheve dagens introduksjonslov, og innføre en ny lov om integrering. Lovforslaget inneholder blant annet bestemmelser om kommunens og fylkeskommunens ansvar, tidlig kvalifisering, introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap. I tillegg til ny integreringslov, foreslår departementet endringer i statsborgerloven og statsborgerforskriften. Kravet til kunnskaper i norsk muntlig for rett til statsborgerskap etter søknad fra nivå A2 til nivå B1 foreslås opphevet. 

FO støtter regjeringens integreringsstrategi som prioriterer utdanning og kvalifisering og bidrar til sterkere tilknytning til arbeidsmarkedet. Inngangsbilletten til det norske samfunn og arbeidsliv er gode norskkunnskaper. FO har imidlertid flere kritiske kommentarer til forslaget. Blant annet ber FO Kunnskapsdepartementet gjøre en ny vurdering av hvorvidt kravet om at søker ha bestått avsluttende prøve i norsk på B1 eller høyere nivå for å innvilges norsk statsborgerskap, er for strengt.  
 

Les hele høringssvaret her. (PDF, 114KB)