Les høringssvaret her. (PDF, 52KB)

Fellesorganisasjonen (FO) organiserer over 30 000 barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere. Svært mange av medlemmene arbeider innen spesialisthelsetjenesten og blir berørt av forslaget til endring i forskrift og endringen foreslått i statsbudsjettet om ISF-regelverket.

Endringene i ISF-regelverket og forskriften om egenandeler har FO etterspurt i mange år, og vi støtter forslagene. Vi kan mene mye om hvorvidt egenandeler og ISF er gode løsninger for finansiering av spesialisthelsetjenesten, men så lenge dette er ordningene vi har, så støtter FO at flere personellgrupper inkluderes. Vi mener begrunnelsen departementet har om at forslagene vil kunne bidra til at finansieringen blir mer uavhengig av utførende personell når det er snakk om likeverdig tjenesteinnhold er korrekt. Dette er svært viktig med tanke på å prioritere sosialfaglig personell innen spesialisthelsetjenesten.

Når det gjelder forslaget om å øke gebyret når pasienten ikke møter, så stiller vi spørsmål om dette er riktig vei å gå. Den foreslåtte satsen er svært høy (1053 kr), og dette kan slå uheldig ut for personer med lav inntekt. Satsen har blitt økt tidligere, og dette forslaget kan tyde på at det ikke har hjulpet. Dersom endring av gebyrer tidligere ikke har hatt effekt, så stiller FO spørsmål om dette er hensiktsmessig. Vet vi nok om hva som er årsaken til at pasienter ikke møter? FO foreslår at det i stedet utvikles nye rutiner som kan forhindre at pasienter ikke møter til avtalt time.