Fellesorganisasjonen (FO) er fagforeningen for sosialarbeidere i Norge. FO organiserer 32 500 barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere. En betydelig andel av våre medlemmer jobber i tjenester direkte knyttet til rus- og avhengighetsbehandling, både forbyggende, behandlende, i ettervern og i tjenester i samarbeid med disse.   
  
FOs innspill:  

  • FO støtter forslaget om å fjerne straff for bruk og besittelse av mindre mengder narkotika.  
  • FO mener dette må ses i sammenheng med regjeringens forebyggings- og behandlingsreform. 
  • Det må bevilges økonomiske midler til rådgivende enhet for narkotikasaker, forebyggende arbeid, behandling og ettervern.   
  • FO er imot å innføre gebyr. 

  
FO støttet rusreformen slik den ble foreslått av rusreformutvalget. Målsettingen var å sikre et bedre tilbud til rusavhengige, der ansvaret for samfunnets reaksjon på bruk og besittelse av illegale rusmidler til egen bruk overføres fra justissektoren til helse- og sosialtjenesten i kommunen. NOU-en til rusreformutvalget viste at straff rammer sosialt skjevt. Vi stiller oss bak argumentasjonen til rusreformutvalget som sier at «straffeforfølgning av bruk og besittelse av illegale rusmidler til eget bruk har bidratt til stigmatisering, marginalisering og sosial utstøting og kan ha stått i veien for å møte den enkelte bruker med hensiktsmessige og tilpassede tilbud og oppfølging». FO støtter derfor de foreslåtte lovendringene om avkriminalisering.  
  
Vi mener likevel at de foreslåtte lovendringene ikke kan gjøres uten at det ses i sammenheng med regjeringens bebudede forebyggings- og behandlingsreform. For våre medlemmer er det viktig at dette blir sett på som en helhetlig reform. En avkriminalisering i seg selv vil løse noen problemer, men det må følges med andre tiltak. Dette innebærer at det også må følge økonomiske midler slik at det kan rustes for godt forebyggende arbeid, og et bedre behandlingstilbud. FO vil påpeke at en vesentlig del av et godt behandlingstilbud er et godt ettervern. 
  
FO er spesielt opptatte av den rådgivende enheten for narkotikasaker. Som vi har fremhevet tidligere er det viktig at enhetens innhold og kompetanse tydeliggjøres. FO mener målet med enheten må være å få anledning til å reflektere over egen rusbruk, og å motivere til endring. Målsettingen kan ikke bare være informasjon, men også refleksjon og synliggjøring av alternativer. Refleksjon over egen rusbruk er første steg for å endre uheldig rusbruk. Vi mener samtalen må inneholde informasjon, kartlegging og refleksjon over egen rusbruk. Samtalen må brukes for å eventuelt motivere til å si ja til flere samtaler som gir en grundigere kartlegging for eventuell videre behandling. Dette innebærer at kjernekompetansen i enhetene må være sosialfaglig, og det må defineres i lovteksten.  
  
Et av argumentene for innføring av reformen handler om at straff rammer sosialt skjevt. Det samme argumentet kan brukes om gebyrer. Å ikke møte opp til den rådgivende enheten vil dermed ha større konsekvenser for de som har dårlig råd. I tillegg til å ramme sosialt skjevt vil det også anses som en straff – som jo nettopp er det man vil fjerne seg fra med hele forslaget. FO mener det i stedet for straff må satses på tett oppfølgning og oppsøkende virksomhet opp mot dem som ikke møter opp. Trusselen om gebyrer kan skade relasjonen mellom de ansatte i enheten og personen det gjelder, vi vet at tillitt er en avgjørende faktor for å skape endring. Virkningen av reformen for de som har råd til å betale vil være totalt fraværende, da de ikke vil behøve å møte opp til samtale, og heller ikke får noen nytte av tiltaket.  


LES FORSLAGET HER.