Her kan du laste ned FOs høringssvar. (PDF, 110KB)

FO støtter forslaget, men har flere innspill knyttet til forutsetningene for at forslagene lar seg gjennomføre og at dette faktisk skal bli en «reform». Vi er bekymret for om utvalgets ulike gode intensjoner er mulig å gjennomføre uten at kommunene blir tilført økte økonomiske ressurser til rusarbeid - både til det forebyggende arbeidet og til å sørge for at rådgivningstjenestene får den kvaliteten og handlingsrommet som utvalget foreslår. 

Hovedpunkter:

  • FO er positive til rusreformutvalgets forslag om å endre reaksjon fra straff til hjelp.
  • Samtalen i den rådgivende enheten må ha som mål å reflektere over egen rusbruk og ha mål om endring.
  • Enhetens kjernepersonell må ha sosialfaglig bakgrunn og god kompetanse om rus og avhengighet.
  • Rusreformutvalgets forslag må kombineres med:
  • Utbygging av oppsøkende og forebyggende virksomhet.
  • Utbygging av kommunens og spesialisthelsetjenestens rusbehandling.