FO støtter i hovedsak Kommunal- og moderniseringsdepartementets forslag om å vedta retningslinjer for registrering av statsansattes økonomiske interesser mv. FO mener imidlertid at forslaget ikke går langt nok for å sikre åpenhet i statsforvaltningen. Vi ber departementet vurdere å innføre en registreringsplikt for ansatte i stats- og kommuneforvaltningen, på lik linje med stortingspolitikere, regjeringsmedlemmer og dommere. I tillegg mener vi det er nødvendig å iverksette tiltak for å sikre etterlevelse av eksisterende regler om blant annet habilitet. Det er behov for å styrke kunnskapen om reglene blant ansatte og arbeidsgivere i både staten og landets kommuner. Et forslag kan være å ta inn en klausul om bierverv o.l. i arbeidskontrakter.

Du kan lese høringssvaret her (PDF, 108KB)