FO har avgitt høringssvar til Justisdepartementet på NOU 2019:17 Domstolstruktur, og et forslag om endringer i rettskretsene og domstolloven. Vi er opptatt av at ny domstolstruktur sikrer at barne- og barnevernssaker behandles i domstoler med tilstrekkelig kompetansemiljø og av dommere med høy og relevant kompetanse. Vi har ikke tatt stilling til de ulike forslagene om domstolstruktur. Vi støtter imidlertid særdomstolsutvalget sin anbefaling om at tingretter hvor det skal føres barne- og barnevernssaker minst bør ha fem årsverk som dommere til behandling av barne- og barnevernssaker for å kunne ha et sterkt nok fagmiljø.

Les FOs høringssvar her.  (PDF, 17KB)