FO har prioritert å kommentere på disse områdene.

  • FO er bekymret for om kommunens økte handlingsrom bidrar til å svekke elevenes rettsvern, noe som særlig vil ramme de svakeste elevene. Vår erfaring er at oppgaver som ikke er lovpålagte også er oppgaver eller funksjoner det er lettest å fjerne når kommunene skal spare penger – for eksempel miljøterapeuter i skolen.
  • Vi anbefaler at begrepet «tilpasset opplæring» ikke endres til universell opplæring. 
  • I §10-6 står det at «I vedtak om individuelt tilrettelagd opplæring, kan det gjerast unntak frå kompetansekrava dersom det vil gi eleven betre opplæring. Slike unntak kan berre gjerast for personar med universitets- eller høgskoleutdanning som gjer det særleg eigna til å vareta behova til eleven». Vi framhever særlig vernepleierens kompetanse i vårt høringssvar.
  • Vi vektlegger sterkere fokus på skolemiljø og tydeligere krav om å ansette barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere i grunn- og videregående skole.
  • Vi er fornøyd med at tvang overfor elever blir lovregulert i opplæringsloven, og krav om forebygging, minst mulig inngripende tiltak samt dokumentasjonsplikt. Men vi mener at krav om økt kompetanse både på tilrettelegging og alternative løsninger til tvang må lovhjemles.
  • Vi mener skolehelsetjenesten må styrkes ved å ansette rådgivere med sosialpedagogisk, sosial- og helsefaglig kompetanse som barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere. Det må også etableres egen helse- og sosialtjeneste på alle skoler.

LES INNSPILLET HER: Høringssvar - NOU 2019-23 Ny opplæringslov (PDF, 105KB)