Les høringssvaret her. (PDF, 1MB)

FO mener at gjeldende ordning med skjerming i knyttet til levealdersjusteringen må opprettholdes også for de som er født etter 1953.

Fellesorganisasjonen (FO) viser til mail av 30. oktober der frist for uttalelsene til LO er satt til 4 november, og mail av 4.november der vi er gitt forlenget frist til 11. november. Vi gir her våre merknader og kommentarer til ny vurdering av tillegg til uføres alderspensjon.

Med omlegging av uførepensjonen i folketrygden har man innført en skjermingsregel for å hindre at uførepensjonister får en dårligere alderspensjon på grunn av levealdersjusteringen.

Uføre født mellom 1944 og 1953 får et tillegg i sin alderspensjon. Denne skjermer dem for om lag halvparten av levealdersjusteringen som ble innført i forbindelse med pensjonsreformen i 2011. Stortinget har fra 2011 forutsatt at tillegget skulle vurderes på ny, i lys av hvordan de yrkesaktive tilpasser seg reformen. På bakgrunn av observasjoner som er gjort av blant annet avgangsalder etter reformen, sender regjeringen nå på høring et forslag om at tillegget inntil videre ikke videreføres for yngre årskull.

I departementets vurdering vises det til stortingets behandling av Prop.130 L (2010-2014). Der det presiseres at uføres alderspensjon skal stå i et rimelig forhold til gjennomsnittet av arbeidsføres pensjon. Departementet viser blant annet til at det er store usikkerhetsmomenter knyttet til en slik beregning. De gir eksempler på at uføre får høyere alderspensjon enn arbeidsføre som velger å gå av fra fylte 62 år etter at det ble åpnet for fleksibelt uttak av alderspensjon. 

På bakgrunn av dette konkluderer Departementet med at det ikke er nødvendig med en skjermingsregel for uføre knyttet til levealdersjusteringen. Dette begrunnes i at det fører til urettferdige utslag i favør av uføre. Departementet presiserer imidlertid at dette er virkningen på kort sikt, men at det på et senere tidspunkt kan komme til å endre seg.

FO mener at det er så mange usikkerhetsmomenter knyttet til Departementets vurderinger at det ikke vil være riktig å fjerne skjermingsreglene nå. 
Det er i departementets vurdering pekt på at arbeidsføre har en valgfrihet med hensyn til å gå av ved fylte 62 år. Dette er en mulighet som uføre ikke har. 
Arbeidsføre som går av ved fylte 62 har dessuten mulighet til å ta lønnet arbeid kombinert med ytelsene fra folketrygden. Dette er noe uføre heller ikke har i samme utstrekning. 
Den høyere alderstrygd en ufør har ved fylte 67 enn en arbeidsfør som benytter muligheten til å gå av før fylte 67 år er til å leve med. 
Hertil kommer at uføre ikke har den samme mulighet som arbeidsføre til å stå i arbeid ut over fylte 67 år.

FO mener derfor at gjeldende ordning med skjerming knyttet til levealdersjusteringen må opprettholdes også for de som er født etter 1953.