Les hele FOs høringssvar her. (PDF, 98KB)

FO er enig i beskrivelsen av utfordringer i kommunale helse- og omsorgstjenester. Både det at kompetent personell utgjør grunnmuren i helse- og omsorgstjenestene og er forutsetning for kvalitet i tjenestene og arbeidet som skal utføres. Flere oppgaver enn tidligere blir løst i kommunene, og alle brukere og pasienter uansett alder, diagnose og funksjonshemning må møte faglig forsvarlige tjenester med ansatte som har nødvendig kompetanse og ferdigheter. Høyt sykefravær og turnover, deltidsproblematikk og høy andel ufaglærte er utfordringer for tjenestene og brukerne.

Men det er overraskende at Senterpartiet i representantforslaget unngår å trekke frem vernepleiermangelen i kommunale helse- og omsorgstjenestene. Vi viser blant annet til vår rapport “Ingen tid å miste» og påvist andel ufaglærte og mangel på vernepleiere i kommunale tjenester til personer med utviklingshemming.

Det vektlegges at vernepleierne har helhetlig helse- og sosialfaglige kompetanse, og en utdanning som særlig retter seg inn mot personer med utviklingshemming og andre med kognitive og/eller sosiale funksjonsnedsettelser, og er autorisert helsepersonell. Videre vektlegges at rekruttering av ulike helsepersonellgrupper kan suppleres med mer tverrfaglighet og for eksempel sosionomer som del av kommunale helse- og omsorgstjenester.