Les innspillet her. (PDF, 133KB)

Innspill fra Fellesorganisasjonen (FO) til arbeids- og sosialkomiteen - statsbudsjett 2020


Fellesorganisasjonen (FO) er fagforening og profesjonsforbund for 30.000 barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere.

Programkategori 09.20 Tiltak for bedrede levekår mv.
FO registrerer at regjeringen også i dette budsjettforslaget kutter i ytelser til utsatte og sårbare grupper. Kutt i velferdsytelser som insentiv for å få folk i arbeid er en dårlig strategi overfor mennesker med alvorlig sykdom og skade. Det bidrar ikke til at de blir raskere friske, men til at vi får flere som blir fattige og avhengig av sosialhjelp. 

Programkategori 09.40 Arbeidsmiljø og sikkerhet
Fagforeningsfradraget er et virkemiddel som bidrar til et forutsigbart og organisert arbeidsliv. En økning av fradraget vil styrke den norske modellen og bidra til et trygt og solidarisk arbeidsliv der arbeidstakernes interesser ivaretas på en god og inkluderende måte. FO er skuffet over at regjeringen heller ikke i forslag til statsbudsjett for 2020 prioriterer å øke dette. 

Ifølge Statens arbeidsmiljøinstitutt er barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere blant de yrkesgruppene som er mest utsatt for vold og trusler om vold. Dette er et stort arbeidsmiljøproblem for våre medlemmer, noe vi blant annet har dokumentert i Fafo rapporten «Vold og trusler – et stort arbeidsmiljøproblem i helse- og omsorgssektoren». Det er flott at regjeringen viser til konvensjonen om avskaffelse av vold og trakassering i arbeidslivet som ble vedtatt av ILO i juni 2019, men dessverre ser vi ikke i budsjettet hvordan målene der skal nås.

FO mener Arbeidstilsynet må sikres ressurser som retter seg spesifikt inn mot arbeid med kontroll og veiledning om vold og trusler innenfor helse-, omsorg- og sosialsektoren der våre medlemmer arbeider. 

Programkategori 29.50 Inntektssikring ved sykdom og uførhet
Regjeringen foreslår kraftige kutt i arbeidsavklaringspenger (AAP) til unge under 25 år. Nye mottakere under 25 år vil fra februar 2020 vil få nesten 70.000,- mindre utbetalt per år. I tillegg kommer bortfall av tillegget for ung ufør på over 43.000,- kroner. Altså en samlet reduksjon på 113.000. Total er det foreslått kutt på over 3 mrd.i AAP, tilsvarende 10 prosent. I tillegg kommer kutt i overføringene til NAV med 58 mill. som følge av avbyråkratiserings- og effektivitetsreformen (ABE). 

FO er bekymret for at arbeidsintensive og brukernære tjenester blir skadelidende, og at færre ansattressurser fører til redusert kvalitet, aktivitet og en forverret arbeidssituasjon. Vi er redd kuttene vil føre til nedprioritering av forebyggende arbeid og det mer langsiktige endringsarbeidet. FO mener det er behov for flere ansatte, og økte ressurser til de ulike tjenesteområdene i NAV, dersom brukerne skal ivaretas på en god måte og målene nås. 

Tall fra SSB viser at innstrammingene fører til en økning i antall personer fra AAP til økonomisk sosialhjelp. Kutt i statlige ytelser fører til økt belastning på en allerede anstrengt kommuneøkonomi. FO mener de foreslåtte kuttene er uakseptable.

Programkategori 09.30 Arbeidsmarked – Varig tilrettelagt arbeid (VTA)
Regjeringen foreslår å videreføre økningen på 300 plasser i varig tilrettelagt arbeid (VTA). Det er positivt med flere tiltaksplasser, men FO mener økningen er for lav i forhold til behovet, og at plassene må øremerkes personer med utviklingshemming.