Les hele høringssvaret her. (PDF, 19KB)

Barne- og familiedepartementet sendte på høring et forslag til endringer i forskrift om fosterhjem som bygget på endringer vedtatt i forbindelse med Prop. 73 L (2016-2017) Endringer i barnevernloven (barnevernsreformen) og forslag i NOU 2018:18 Trygge rammer for fosterhjem. 

FO støttet forslagene til endringer, men hadde flere kommentarer. Forslag til endring som var på høring er:

  • Krav om at fosterforeldre skal ta imot opplæring
  • Krav om at opplæringen som gis fosterforeldre skal være i tråd med nasjonale retningslinjer
  • Ansvaret for godkjenning av fosterhjem legges til omsorgskommunen
  • Undersøkelses- og opplysningsplikt for omsorgskommunen dersom barnet plasseres i fosterhjem i en annen kommune
  • Plikt for barnevernstjenesten til å dokumentere vurderingen av om noen i barnets familie eller nære nettverk kan være fosterhjem
  • Ansvaret for generell veiledning overføres fra Bufetat til kommunene
  • Krav om at oppfølgingen skal være helhetlig og tilpasset det enkelt barn og fosterforeldre