Familievernutvalget fremla NOU 2019:20 En styrket familietjeneste i slutten av november 2019. Mange av FO sine innspill til utvalget er blitt tatt til følge og utvalget har lagt frem en NOU vi har tro på at vil styrke familievernet. FO organiserer over 85% av de ansatte barnevernspedagogene og sosionomene i familievernet. Vi har en egen faggruppe for medlemmer i familievernet sammensatt med representanter fra både det offentlige og kirkelige familievernet. Vårt høringssvar bygger på innspill fra denne gruppen. FO mener forslagene utvalget har kommet med er viktige prinsipper i videreutviklingen av familievernet. FO har tro på at dersom forslagene fra utvalget følges vil det styrke familievernet slik at flere familier kan få den hjelpen de trenger.  FO støtter de fleste forslagene, men har også noen kritiske innspill. 

Les FOs innspill her. (PDF, 38KB)