FO er i stor grad enige i utvalgets problemforståelse og beskrivelser av utfordringene på området, og synes dette er en god utredning. Barnets beste og barns medvirkning er gjennomgående i rapporten, og det er positivt at utvalget har hatt et eget ungdomsutvalg og hentet inn kunnskap fra andre barn og ungdom. Vi mener også det styrker utredningen at utvalget har hatt et eget profesjonsråd med gode representanter fra barnevernsinstitusjoner. Dette har vi anbefalt at en fortsetter med i alt utvalgsarbeid.

FO mener det er mange gode forslag som kan bidra til å sikre barn på institusjon forsvarlige tjenester, og vi støtter et flertall av utvalgets forslag. I høringssvaret gir vi først noen overordnede kommentarer, før vi kommenterer enkelte av forslagene særskilt.

Du kan lese hele høringsinnspill her (PDF, 158KB)