Prop. 169 L er i hovedsak en oppfølging av noen av lovforslagene som ble fremmet i NOU 2016:16, som var utarbeidet som et forslag til en ny barnevernlov. Et av hovedforslagene i NOUen var å gjøre barnevernsloven til en rettighetslov. Dette følges opp i proposisjonen, sammen med blant annet forslag om endringer i lovens formålsbestemmelse, styrking av barns rett til medvirkning og styrking av dokumentasjonskrav. FO støttet forslagene og mener forslagene om endringer er gode og vil bidra til å styrke det faglige arbeidet i barneverntjenesten.

Selv om dette er en god proposisjon, fremhevet FO at den har noen mangler. Først og fremst var vi kritisk til at den ikke behandler ungdoms manglende rett til ettervern samtidig som det foreslås å gi barn rett til nødvendige tiltak. Vi var også kritisk til at det i drøftingen av administrative og økonomiske konsekvensene i liten grad tar innover seg at mange barneverntjenester allerede i dag ikke har rammer til å oppfylle lovens krav, og derfor vil slite enda mer etter disse endringene.

Nettartikkel om FOs deltakelse på høringen finner du her

Det skriftlige innspillet finner du her (PDF, 757KB)