FO er i vårt høringssvar opptatt av hvilke konsekvenser forslagene i meldingen får for profesjonsutdanningene vi representerer. Meldingen foreslår at forskningsinsentivene reduseres mens undervisningsindikatorene styrkes. FO er positive til at undervisningsindikatorene styrkes, men er samtidig opptatt av at utdanningene må være forskningsbasert og at forskning på praksisfeltet er viktig. FO støtter forslaget om å redusere finansieringskategoriene fra seks til tre.

Les FOs høringssvar her (PDF, 132KB)