I forbindelse med at Prop. 133 L (2020-2021) om ny barnevernslov ble lagt frem i april 2021 var FO på høring i familie- og kulturkomiteen i mai. I tillegg har FO vært i kontakt og i møter med flere partier. Blant annet har FO gitt muntlige innspill i møte med regjeringsfraksjonen i familie- og kulturkomiteen, og gitt skriftlig innspill etter et møte med Arbeiderpartiet.    

FO er positive til forslaget om ny barnevernslov og mener i hovedsak at de foreslåtte endringene vil styrke det barnevernsfaglige arbeidet. Lovforslaget har god og oversiktlig oppbygning og struktur. Vi vil fremheve bestemmelsene om ettervern og journalplikten som eksempler på gode føringer for barnevernsfaglig arbeid. Vi vil likevel understreke at de foreslåtte endringene alene ikke vil føre til en kvalitetsutvikling i barnevernet. Det er også helt nødvendig å styrke bemanning og utvikle gode hjelpetiltak.
 

Les FOs innspill her. (PDF, 28KB)