FO fikk henvendelse fra Helsedirektoratet med invitasjon til å gi innspill til arbeid med opptrappingsplan for eventuell beordring av autorisert helsepersonell dersom en nivå 5-situasjon inntreffer. Opptrappingsplanen gjelder helsepersonell som omfattes av helseberedskapsloven § 1-4. Loven gjelder blant annet for den offentlige helse- og omsorgstjeneste og sosialtjeneste og kommunens folkehelsearbeid (jf. §1-3 a), og omfatter også annet helse- og sosialpersonell enn autorisert helsepersonell. 

Les FOs innspill her. (PDF, 81KB)

FO formidlet at opptrappingsplanen for eventuell beordring i en nivå 5-situasjon må omfatte også annet personell enn autorisert helsepersonell, som sosialpersonell som jobber innen helse- og omsorgstjenester og sosiale tjenester som for eksempel barnevern, NAV, tjenester til utviklingshemmede, samt forebyggende helse- og sosialtjenester.

Kort oppsummert spilte FO inn dette:

  • Andre personellgrupper enn autorisert helsepersonell må inkluderes som ressurser i en nivå 5- situasjon ved behov for å beordre personell.
  • Plan for hvordan tjenestenes opprinnelige oppgaver blir ivaretatt av andre personellgrupper
  • Forbyggende tjenester og tidlig innsats må bli ivaretatt og sikret også i en nivå 5 situasjon
  • Kortsiktige omprioriteringer og endringer i tjenestetilbud må ikke ramme brukere med store og omfattende tjenestebehov og gi alvorlige, langsiktige negative effekter