Fellesorganisasjonen (FO) er fagforeningen for sosialarbeidere i Norge. Vi organiserer over 32 000 barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere. Svært mange av våre medlemmer arbeider innen spesialisthelsetjenesten, men det burde vært flere.

FO er i likhet med forslagsstillerne urolige for tilstanden i helsevesenet. I tillegg til kapasitetsutfordringer forteller medlemmene våre at sosialt arbeid nedprioriteres og samtaler med pårørende og pasienter utsettes. 

En av årsakene til dette er at helsepersonell settes til å gjøre praktiske, psykososiale og sosialfaglige oppgaver. FO mener at det er på tide å vurdere oppgavefordelingen på sykehusene for å øke intensivkapasiteten i Norge.

Derfor foreslår FO følgende tilleggspunkt:

  • Stortinget ber regjeringen legge frem en plan for å øke den sosialfaglige bemanningen i sykehusene, for å frigjøre helsepersonell fra oppgaver som ikke krever helsefaglig kompetanse.
  • Stortinget ber regjeringen legge frem en plan for å vurdere oppgavefordelingen i helseforetakene for å sikre at rett kompetanse brukes på rett plass. 
  • Stortinget ber regjeringen se særskilt på om bruken av sosionomer ved sykehusene kan øke intensivkapasiteten, slik det er gjort i Sverige.

Omfordeling av oppgaver kan potensielt doble intensivkapasiteten
Under pandemien har sykepleiere varslet om manglende kapasitet på sykehus. Samtidig melder våre medlemmer om mindre tid til oppfølging av pårørende og sosialt arbeid, fordi det blir stadig færre sosionomer på norske sykehus.  

Sverige trenger halvparten så mange intensivsykepleiere som Norge for å bemanne én intensivplass. Årsaken er at de satser på flere yrkesgrupper i helsetjenestene. Sverige har 4000 sosionomer ansatt i sykehusene og satser på sosialfaglig arbeid. I Norge er det langt færre, om lag 400, og de utgjør en stadig mindre andel av de ansatte. 

Fordi intensivsykepleiere i Norge blir satt til å gjøre jobben som andre yrkesgrupper er kvalifisert til, trenger Norge altså dobbelt så mange per intensivplass, sammenlignet med Sverige. Dersom Norge ser til Sverige og øker den sosialfaglige bemanningen så vil det være med å løse en stor del av kompetansemangelen i helsevesenet. Sosionomene ivaretar pasientenes og pårørendes psykososiale, praktiske og økonomiske behov. En større satsning på dette vil føre til at sykepleierne gjøre den medisinske jobben de er best på. 

Sosialarbeidere er utdannet for å se hele mennesket og gi støtte i vanskelige livssituasjoner. En bedre oppgavefordeling i helsevesenet vil bety bedre oppfølging pasienter og pårørende, både medisinsk og sosialt, noe som kan spare samfunnet ved å redusere bruken av overtid og sykefraværet for både de ansatte og dem de jobber med. 

Det er videre et systemisk problem at takstsystemet og stykkprisfinansiering av helsetjenestene gjør at helseforetakene prioriterer oppgavene de kan kode og få betalt for. Dette er ikke alltid det samme som det pasienten har behov for, og våre medlemmer forteller at dette fører til at det sosialfaglige arbeidet blir underprioritert.

For øvrig vil FO advare mot generelle lønnstillegg for enkelte yrkesgrupper og minne om at partene i arbeidslivet er ansvarlig for lønnsdannelsen i Norge. Under pandemien er det svært mange yrkesgrupper som har stått i ekstraordinære situasjoner. I tillegg står prinsippet om at offentlige har ansvar for helsetjenestene sterkt. FO mener helsetjenestene skal være offentlig planlagt, finansiert og drevet.

Les forslaget her.