Institusjonene er en viktig del av tiltakskjeden overfor barnevernets barn, både når det gjelder som akutt-, utrednings-, og omsorgs- og behandlingstiltak. Vi mener at over halvparten av tiltakene bør være i statlig regi. Bufdir har selv også overfor departementet argumentert for behovet for en statlig grunnkapasitet blant annet for å kunne være faglig premissleverandør som direktorat for hele barnevernet.

En annen viktig faktorer at akuttinstitusjonene må inneha en forsvarlig kompetent bemanning for å løse oppgavene best mulig. Vi vet at det er et stadig økonomisk press på tjenestene i barnevernets spesialtjenester, og at en del institusjoner heller ikke oppfyller kravet til den barnevernfaglige kompetansen (jf. Riksrevisjonen). Dette er sentrale rammebetingelser som må være på plass. 

FO baserer sitt høringssvar blant annet på tilbakemeldinger fra våre medlemmer og tillitsvalgte, som står i arbeid i barnevernet til daglig.

Les hele høringssvaret til Bufdir her. (PDF, 3MB)