FO mener veilederen tar opp mange viktige tema og gir godt grunnlag for bedret kvalitet i barnevernets arbeid overfor barn med funksjonsnedsettelser. Det er viktig og bra at veilederen tar utgangspunkt i barnevernsarbeiderens praksiserfaringer. FO mener veilederen er svært viktig for å bidra til å bygge ned barrierene og fremme en helhetlig tilnærming til barnets situasjon.

Mange familier med barn med funksjonsnedsettelser har en tøff hverdag. Nødvendig bistand og utredning kommer ofte ikke av seg selv, men må kjempes gjennom av foreldrene. Noen ganger lever også familiene med dårlige levekår og i fattigdom. Her er foreldre med svak tilknytning til yrkeslivet, foreldre med lavinntekstjobber, gjerne deltid, og enslige forsørgere og innvandrere overrepresentert. Det er svært viktig at kommunen også har et blikk for de sosioøkonomiske vilkårene mange familier har og at dette tas hensyn til i arbeidet med familien. Her er det viktig at NAV også dras inn som en sentral samarbeidspartner av de andre instansene i kontakt med familien.

God samhandling mellom barnevernet og andre instanser er avgjørende for å få til en best mulig hverdag for barna og familiene.

Les hele høringssvaret her (PDF, 247KB)